Espres­so­kan­dens far død

BT - - NAVNE - Så­dan lø­ser du Sudoku: Løs­nin­ger fra i går:

SORT De står i mil­li­o­ner af hjem ver­den over, og sær­ligt i Ita­li­en er de al­le­mands eje. Mo­ka Expres­skan­den, den lil­le ok­tog­o­nal- for­me­de kaff ebryg­ger la­vet af alu­mi­ni­um, der kan la­ve espres­so hjem­me på kom­fu­ret, er en de­sign- og køk­kenklas­si­ker, og nu er man­den bag dens glo­ba­le ud­bre­del­se, Re­na­to Bi­a­let­ti, død, 93 år gam­mel.

Det var fak­tisk Re­na­to Bi­a­let­tis far, Al­fonso Bi­a­let­ti, der i 1933 køb­te pa­ten­tet på den lil­le kan­de, som fun­ge­rer ved, at vand i kan­dens ne­der­ste be­hol­der var­mes op til ko­ge­punk­tet og der­eft er tvin­ges op gen­nem et fi lter med kaff e og sam­ler sig i kan­dens øver­ste be­hol­der. 200 mio. ek­sem­pla­rer Eft er An­den Ver­denskrig over­tog Re­na­to Bi­a­let­ti fa­de­rens fa­brik og be­gynd­te at mar­keds­fø­re kan­den, og snart solg­te fa­brik­ken dag­lig i tu­sind­vis af alu­mi­ni­um­skan­der med det vel­kend­te ba­ke­lit­hånd­tag.

Iføl­ge Bi­a­let­ti- fa­brik­ken er den op­rin­de­li­ge Mo­ka Express- kan­de fra de tid­li­ge 1950ere og frem til i dag solgt i me­re end 200 mil­li­o­ner ek­sem­pla­rer, og den reg­nes i dag for et de­sig­ni­kon, der er at fi nde på bl. a. Mu­se­um of Mo­dern Art.

Bi­a­let­ti solg­te fa­mi­lie­fi rma­et i 1986, og si­den er der kom­met nye ud­ga­ver af espres­so- bryg­ge­re til. Eft er Re­na­to Bi­a­let­tis død blev hans aske pla­ce­ret i en stor ud­ga­ve af Mo­ka Express- kan­den, og af hans børn bragt til hans hjem­by, Ca­sa­le Cor­te Cer­ro, hvor den først blev vel­sig­net i den lo­ka­le kir­ke og si­den be­gra­vet ved si­den af Bi­a­let­tis af­dø­de ko­ne.

Nem

Svær

Dit svar: Al­le de tom­me fel­ter skal ud­fyl­des med et tal mel­lem 1 og 9. Hver van­dret ræk­ke og lodret ko­lon­ne skal ind­hol­de al­le tal 1 til 9. Hvert af de 9 små 3x3 kva­dra­ter skal og­så in­de­hol­de al­le tal fra 1 til 9. In­tet tal må alt­så op­træ­de me­re end én gang i hver ræk­ke , ko­lon­ne og 3x3 kva­drat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.