Stin­ken­de rig – men med lig i la­sten

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PO­RTRÆT

ge­re tak­ket væ­re den sær­de­les cy­kel­sport­s­in­ter­es­se­re­de Ba­hrain- prins, Nas­ser Bin Ha­mad Al Kha­li­fa. For pen­ge­ne sid­der løst hos Al- Kha­li­fa’er­ne, der er blandt ver­dens ri­ge­ste roy­a­le fa­mi­li­er med en for­mue i om­eg­nen af 40 mil­li­ar­der kro­ner, selv­føl­ge­lig byg­get på olie­pen­ge. Den le­des af Ba­hrain- kon­gen Ha­mad bin Isa bin Sal­man Al Kha­li­fa, der har sid­det på tro­nen si­den 2002.

Søn­nen Nas­ser Bin Ha­mad Al Kha­li­fa vil der­for uden pro­ble­mer kun­ne ho­no­re­re løn­kra­ve­ne fra de stør­ste cy­kel­stjer­ner. Iføl­ge den ita- li­en­ske sport­sa­vis La Ga­zzet­ta del­lo Sport drøm­mer han da og­så om at hen­te den tid­li­ge­re Tour de Fran­ce­vin­der Vin­cen­zo Ni­ba­li til hol­det. Ba­hrain- prin­sen skul­le iføl­ge Cycling­news. com væ­re klar til at ta­ge kam­pen om mod ita­li­e­ne­rens nu­væ­ren­de hold, Asta­na, samt TrekSe­gaf­redo og Lampre- Me­ri­da om en un­der­skrift for 2017.

Som BT skrev i går spe­ku­le­res der i, om Nas­ser Bin Ha­mad Al Kha­li­fas hold er Bjar­ne Ri­is’ vej til­ba­ge til den in­ter­na­tio­na­le cy­kel­s­ce­ne. Cycling­news. com i hvert fald op­lys­nin­ger om skul­le væ­re til­fæl­det. Iføl­ge BTs op­lys­nin­ger skul­le Bjar­ne Ri­is des­u­den ha­ve holdt mø­de med Nas­ser Bin Ha­mad Al Kha­li­fa for et par uger si­den. Sports­gal fa­mi­lie Den roy­a­le fa­mi­lies pas­sion for sport evel­kendt. Al­le­re­de i sæ­so­nens an­det grand­prix i be­gyn­del­sen af april kom­mer Ke­vin Magnus­sen ek­sem­pel­vis for­bi sam­men med de øv­ri­ge For­mel 1- kø­re­re. Her gi­ver de den fuld gas på den ek­stra­va­gan­te Ba­hrain In­ter­na­tio­nal Circu­it, der blev ind­vi­et i 2002. Pris: Li­ge over en mil­li­ard dan­ske kro­ner.

Men der ek­si­ste­rer og­så en dy­ster si­de af emira­tet. For sta­ten, der er en smu­le stør­re end Born­holm, har op­le­vet sto­re de­mon­stra­tio­ner med krav om de­mo­kra­ti­ske re­for­mer. No­get som kon­ge­fa­mi­li­en, der ene­væl­digt har sty­ret lan­det si­den 1700- tal­let, ved fle­re lej­lig­he­der har slå­et vold­somt hårdt ned på.

Det har ført til vold­som kri­tik af sty­ret for kræn­kel­se af men­ne­ske­ret­tig­he­der­ne. Og­så fra dansk si­de, ef­ter at ak­ti­vi­sten Ab­dul­ha­di al-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.