Om Ri­is- pro­jekt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TIRS­DAG 23. FE­BRU­AR 2016

DET NYE STOR­HOLD DET ER SPAR­SOMT, hvad der er slup­pet ud af op­lys­nin­ger om det nye stor­hold, Nas­ser Bin Ha­mad Al Kha­li­fa an­non­ce­re­de fre­dag. Det står dog klart, at hol­dets am­bi­tion er at kon­kur­re­re med de bed­ste – hvil­ket ef­ter alt at døm­me be­ty­der på UCI Wor­ld Tour- ni­veau. Sam­me am­bi­tion har Bjar­ne Ri­is, ef­ter alt at døm­me. Men hvad er sand­syn­lig­he­den for, at det nye hold kan få en li­cens?

For at få en Wor­ld Tour- li­cens skal man som hold op­fyl­de en ræk­ke sport­s­li­ge, fi­nan­si­el­le, eti­ske og ad­mi­ni­stra­ti­ve kri­te­ri­er. Der­med vil det blandt an­det af­hæn­ge af, hvil­ke ryt­te­re det nye hold skri­ver kon­trakt med, der af­gør, om hol­det kan få en Wor­ld Tour- li­cens. Den tid­li­ge­re Tour de Fran­ce- vin­der Vin­cen­zo NI­ba­li er blandt de ryt­te­re, der iføl­ge Ga­zzet­ta del­lo Sport ryg­tes til hol­det.

Den in­ter­na­tio­na­le cy­ke­lu­ni­on ud­de­ler kun 18 Wor­ld Tour- li­cen­ser. I år er al­le li­cen­ser i brug, men fle­re hold har en­ten meldt ud, at de for­la­der spor­ten el­ler mang­ler nye sponso­rer for at kun­ne fort­sæt­te.

Dis­se hold fort­sæt­ter i skri­ven­de stund ef­ter pla­nen på Wor­ld Tou­ren i 2017: AG2R, Asta­na, BMC, Can­non­da­le, Team Di­men­sion Da­ta, FDJ, Etixx- Qu­i­ck­Step, Gi­ant- Alpe­cin, IAM Cycling, Lampre- Me­ri­da, Lot­to- Sou­dal, Lot­toNL- Jumbo, Mo­vistar, Ori­caGre­e­nEd­ge, Team Sky, Trek- Se­gaf­redo

Dis­se hold er på ud­kig ef­ter sponso­rer, men reg­ner med at fort­sæt­te på Wor­ld Tou­ren i 2017: Ka­tusha

Dis­se hold for­la­der Wor­ld Tou­ren i 2017, hvis ik­ke der kom­mer en ny sponsor og ejer: Tin­koff

Som det ser ud i skri­ven­de stund, er mu­lig­he­der­ne for at få en Wor­ld Tour- li­cens alt­så be­græn­set, med­min­dre det ba­hrain­ske hold over­ta­ger Tin­koff- hol­det, kø­ber sig ind på Ka­tusha el­ler over­ta­ger et af ek­si­ste­ren­de Wor­ld Tour- hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.