Højb­jergs lav­punkt

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - NED­T­UR

Han blev ud­råbt som en kri­ger, en frem­ti­dig an­fø­rer og en fi­gur, der med sin vil­je og at­ti­tu­de kun­ne bæ­re lands­hol­det frem mod bed­re ti­der. Det var i ju­ni sid­ste år ef­ter 2- 0- sej­ren over Ser­bi­en i Par­ken. Ot­te må­ne­der se­ne­re er den fod­bold­mæs­si­ge vir­ke­lig­hed an­der­le­des dy­ster for Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg, der er ud­le­jet til bun­des­liga- klub­ben Schal­ke 04 fra det su­veræ­ne mester­hold, Bayern Mün­chen. Ef­ter­å­ret bød kun på spora­di­ske ind­hop i den kon­ge­blå Schal­ke- trø­je – pri­mært i Eu­ro­pa

KON­KUR­REN­TER­NE FØL­GEN­DE SPIL­LE­RE KÆM­PER Pi­er­re- Emi­le Højb­jergs med om de cen­tra­le midt­ba­ne­plad­ser i Schal­kes 4- 2- 3- 1- op­stil­ling: LEON GO­RETZKA: De­fen­siv midt­ba­ne ALES­SAN­DRO SCHÖPF: Of­fen­siv midt­ba­ne/ kant­spil­ler YOUNÈS BEL­HAN­DA: Of­fen­siv midt­ba­ne MAX MEY­ER: Of­fen­siv midt­ba­ne LEROY SANÉ: Of­fen­siv midt­ba­ne/ kant­spil­ler ERIC MAXIM CHOUPO- MOTING: Of­fen­siv midt­ba­ne/ kant­spil­ler Le­ague – mens ned­t­u­ren i det nye år har væ­ret to­tal. Søl­le seks mi­nut­ters første­holds­fod­bold er sta­tus i klub­bens seks kam­pe i 2016. Og hvad vær­re er: I tre af kam­pe­ne har Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg end ik­ke væ­ret på bæn­ken, selv­om han har væ­ret ska­des­fri. Fra­væ­ret i Eu­ro­pa Le­ague- op­gø­ret mod Shakh­tar Donetsk skyld­tes dog en ka­ran­tæ­ne.

Ik­ke just det bed­ste ud­gangs­punkt, før land­stræ­ner Åge Ha­rei­de om kort tid ud­ta­ger sin al­ler­før­ste trup til kam­pe­ne mod Island og Skot­land i marts.

Det, der skul­le ha­ve væ­ret et år, der vil­le sen­de Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg styr­ket til­ba­ge til Bayern Mün­chen, lig­ner nu det mod­sat­te. Det ab­so­lut­te lav­punkt i en kar­ri­e­re, der el­lers mest har væ­ret præ­get af op­tu­re.

» Som det er nu, er det en klok- ke­klar fi­a­sko, « ly­der dom­men over Højb­jergs le­je­op­hold fra Eu­rosports Bun­des­liga- kom­men­ta­tor Hen­rik Hvil­lum. Bør sø­ge et ni­veau ned I øje­blik­ket ta­ler in­tet for ly­se­re og bed­re dan­ske ti­der. Bun­des­liga­ens øje­blik­ke­li­ge num­mer seks hen­te­de i vin­ter­pau­sen de of­fen­si­ve midt­ba­ne­spil­le­re Younès Bel­han­da og Ales­san­dro Schöpf, der har skub­bet den 20- åri­ge dan­sker læn­ge­re bag­ud i den kø, han al­le­re­de stod i. Her­fra kun­ne han i for­vej­en se den un­ge ty­ske duo Leon Go­retzka og Jo­han­nes Geis sid­de tungt på de cen­tra­le midt­ba­ne­plad­ser.

» Han træ­ner fint og er ik­ke ska­det, men li­ge nu er han ba­re ik­ke god nok i træ­ner André Brei­ten­rei­ters øj­ne, « si­ger jour­na­li­sten El­mar Re­de­mann, som dæk­ker Schal­ke tæt for me­di­et Re­vi­er­sport og hel­ler ik­ke tø­ver med at kal­de Højb­jergs op­hold i Schal­ke for en stor skuf­fel­se.

Ik­ke li­ge­frem det bed­ste ryg­stød frem mod som­me­rens re­tur til Bayern Mün­chen, som Højb­jerg har kon­trakt med frem til 2018. » Nu ven­der han næ­sten til­ba­ge i Som det er nu, er det en klok­ke­klar fi­a­sko va­næ­re, og det er alt­så et pro­blem, når man er en ung spil­ler, « vur­de­rer Hen­rik Hvil­lum, der kal­der ud­vik­lin­gen ’ me­get be­kym­ren­de’ og gi­ver et bud på frem­tids­ud­sig­ter­ne:

» Der er in­gen tvivl om, at hans renom­mé er ble­vet flos­set af det her. Han skal må­ske kig­ge et yder­li­ge­re ni­veau ned til bun­den af Bun­des­liga­en for at fin­de en klub, der vil ha­ve ham på per­ma­nent ba­sis. «

Unæg­te­lig en vold­som derou­te for man­den, der blev he­le fod­bolddan­marks dar­ling i som­me­ren 2015, men nu ser til at væ­re gå­et i stå .

BT har uden held for­søgt at få et in­ter­view med Pi­er­re- Emi­le Højb­jerg via Schal­ke 04s pres­se­af­de­ling, li­ge­som det hel­ler ik­ke er lyk­ke­des at få en kom­men­tar fra hans mel­lem­mand, Sø­ren Lerby.

HØJB­JERGS 2016 24. JA­NU­AR: Schal­ke - Wer­der Bre­men ( 1- 3). På bæn­ken he­le kam­pen. 30. JA­NU­AR: Darmstadt - Schal­ke ( 0- 2). Får de sid­ste seks mi­nut­ter. 6. FE­BRU­AR: Schal­ke - Wol­fsburg ( 3- 0). Ik­ke i trup­pen. 12. FE­BRU­AR: Mainz - Schal­ke ( 2- 1). På bæn­ken he­le kam­pen. 18. FE­BRU­AR: Shakh­tar Donetsk - Schal­ke ( 0- 0). Ka­ran­tæ­ne. 21. FE­BRU­AR: Stutt­g­art - Schal­ke ( 1- 1). Ik­ke i trup­pen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.