’ Bar­ce­lo­na er næ­sten det per­fek­te hold’ Arsè­ne Wen­ger er fuld af be­un­dring for Bar­ce­lo­na 10 år eft er ca­ta­lo­ni­er­ne snød ham for Cham­pions Le­ague- tri­um­fen

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - DRØM­MEN

1. ok­to­ber har Arsè­ne Wen­ger væ­ret ma­na­ger i Ar­se­nal i 20 år. Med tre mester­ska­ber og seks FA Cup- po­ka­ler har han væ­ret den mest vin­den­de ma­na­ger i klub­bens hi­sto­rie, men Cham­pions Le­ague- tro­fæ­et har han ik­ke væ­ret i stand til hen­te til Lon­don- klub­ben, som i lø­bet af Wen­gers re­ge­rings­tid kun har kun­net se mis­un­de­ligt til, mens de en­gel­ske ri­va­ler Man­che­ster Uni­ted ( to gan­ge), Li­ver­pool og Chel­sea al­le har vun­det ver­dens mest pre­sti­ge­fyld­te klub­tur­ne­ring. I år er det 10 år si­den, at Bar­ce­lo­na for­hin­dre­de Arsè­ne Wen­ger og Ar­se­nal i at vin­de Cham­pions Le­ague, da ca­ta­lo­ni­er­ne i fi - na­len i Pa­ris i lø­bet af de sid­ste 14 mi­nut­ter vend­te 0- 1 til 2- 1 mod et en­gelsk hold, der eft er Jens Le­h­manns ud­vis­ning eft er ba­re 18 mi­nut­ter kun hav­de væ­ret 10 mand på ba­nen. Si­den har Ar­se­nal ik­ke væ­ret i nær­he­den af fi na­len, mens Bar­ce­lo­na har vun- det tro­fæ­et yder­li­ge­re tre gan­ge.

Og i lø­bet af de kom­men­de tre uger for­ven­ter de fl este, at ca­ta­lo­ni­er­ne igen bli­ver den mur, som Lon­don- klub­ben lø­ber pan­den mod på vej ud af ver­dens mest pre­sti­ge­fyld­te klub­tur­ne­ring. Su­per- fa­vo­rit­ter Ak­ku­rat på sam­me må­de som man gjor­de bå­de i for­å­ret 2010 og i for­å­ret 2011, hvor Bar­ce­lo­na blev en­de­sta­tio­nen for Ar­se­nal.

Arsè­ne Wen­ger tror på mu­lig­he­den, selv­om han er­ken­der, at hans hold får det svært.

» In­tet hold er per­fekt - men Bar­ce­lo­na er ik­ke langt fra at væ­re det. Vi er nødt til at In­tet hold er per­fekt - men Bar­ce­lo­na er ik­ke langt fra at væ­re det. Vi er nødt til at ta­ge nog­le chan­cer. Bar­ce­lo­na er su­per- fa­vo­rit­ter ta­ge nog­le chan­cer. Bar­ce­lo­na er su­per- fa­vo­rit­ter, så vi er nødt til at for­hø­je vo­res alarm­be­red­skab. Al­le ved, at vi skal væ­re to­talt fo­ku­se­re­de for at ha­ve en chan­ce. «

Hans mod­part i Bar­ce­lo­na, ch­eft ræ­ner Lu­is En­rique, på­ta­ger sig ger­ne fa­vo­ri­trol­len:

» Det er lo­gisk, at vi er fa­vo­rit­ter som for­sva­ren­de Cham­pions Le­ague- vin­de­re. Men det æn­drer ik­ke no­get. Vi vil spil­le, som vi ple­jer. Det er svært at spil­le på ude­ba­ne, og vi skal sør­ge for at ha­ve bol­den og kon­trol­le­re spil­let mod et hold som Ar­se­nal, « sag­de En­rique ved sit af­slut­ten­de pres­se­mø­de.

Wen­ger har over for Sky Sports er­kendt, at han tid­li­ge­re drøm­te om, hvad der vil­le væ­re sket, hvis det var lyk­ke­des ham at hen­te Lu­is Suárez i Li­ver­pool, in­den han skif­te­de til Bar­ce­lo­na.

» Jeg tænk­te ’ hvad nu hvis jeg hav­de hen­te Lu­is Suárez?’, men det gør jeg ik­ke læn­ge­re. Han er en spil­ler, som ska­ber et godt sam­men­hold på et hold. Han gjor­de det i Li­ver­pool, og han har gjort, når han har spil­let med Edin­son Ca­va­ni og Die­go For­lán for Uru­gu­ay. « Abra­ca­da­bra Su­a­rez har med si­ne 35 mål i 32 kam­pe i den­ne sæ­son væ­ret en væ­sent­lig ak­tie i MSN- an­gre­bets ry som ver­dens ab­so­lut far­lig­ste trio.

» De er det mest eff ek­ti­ve an­greb i ver­den. Mes­si har 300 mål i 340 kam­pe. Jeg har set man­ge an­gri­be­re i mit liv, men jeg har al­drig set så­dan en sta­ti­stik. De er top- top- klas­se. Jeg ved, at in­di­vi­du­elt har Mes­si, Suárez og Neymar et ex­cep­tio­nelt ta­lent. Vi kan kun slå dem kol­lek­tivt. Med styr­ke i mod­gang, fan­ta­stisk so­li­da­ri­tet, in­tel­li­gens, og lad os ik­ke glem­me en god de­fen­siv sta­ti­stik samt en frem­ra­gen­de må­l­mand. De har et hold, der kan sco­re når som helst, selv når de er pres­set, « er­ken­der Wen­ger.

Lu­is En­rique nød og­så at sva­re på spørgs­må­let om, hvad han gør for at få MSN- an­gre­bet til at fun­ge­re:

» Jeg si­ger ba­re ’ abra­ca­da­bra’ - så gni­strer magi­en! Det er gan­ske sim­pelt, man be­hø­ver ik­ke at be­de dem gø­re no­get - de gør det al­le­re­de af sig selv. « Jeg si­ger ba­re ’ abra­ca­da­bra’ - så gni­strer magi­en!

Ar­se­nal har ik­ke tabt de to gan­ge, hvor man på hjem­me­ba­ne har mødt Bar­ce­lo­na i Cham­pions Le­ague

Lio­nel Mes­si har al­drig sco­ret på Pe­tr Cech i ot­te kam­pe i Cham­pions Le­ague

Hvis det først lyk­kes at slå Bar­ce­lo­na ud, er vej­en åben for en CL- tri­umf. Det er sket for fi re ud af fem hold

Ar­se­nal er fem år i træk ble­vet slå­et ud på det her tids­punkt i Cham­pions Le­ague - for Bar­ce­lo­na er det kun sket en gang de sid­ste 10 år

Ar­se­nal har sco­ret 41 mål i 26 Pre­mi­er Le­ague- kam­pe - Bar­ce­lo­na har sco­ret 67 mål i 25 La Liga- kam­pe

Lio­nel Mes­si har sco­ret seks gan­ge mod Ar­se­nal i Cham­pions Le­ague Tid­li­ge­re kam­pe i Cham­pions Le­ague mel­lem de to hold: 2006 Cham­pions Le­ague- fi na­le: Ar­se­nal- Bar­ce­lo­na 1- 2 2010 Ar­se­nal- Bar­ce­lo­na 2- 2, Bar­ce­lo­na- Ar­se­nal 4- 1 ( 6- 3 til Bar­ce­lo­na) 2011 Ar­se­nal- Bar­ce­lo­na 2- 1, Bar­ce­lo­na- Ar­se­nal 3- 1 ( 4- 3 til Bar­ce­lo­na)

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.