Be Skovdahl

BT - - SUPER LIGA - For­å­rets pro­fi l De­butan­ten Nøg­le­kam­pen

TTIIRRSSDDAAGG 2 23.3 F. EFBERBURAURA 2R0 126016

Søn­dag 21. fe­bru­ar

I går

I dag

Janus Dra­ch­mann

Si­mon Kroon

Søn­derjy­ske – Brønd­by 6. marts

Ons­dag 24. fe­bru­ar

Tors­dag 25. fe­bru­ar

Det vil­le væ­re nemt at si­ge Jo­han Absa­lon­sen, der hav­de et fæ­no­me­nalt eft er­år, men hvis Søn­derjy­ske sta­dig skal spr­ud­le off en­sivt, skal Dra­ch­mann fort­sæt­te sit enor­me ar­bej­de på den de­fen­si­ve midt­ba­ne. Han bry­der bol­de, vin­der dem og kan sæt­te dem for­nuft igt i gang igen. Et fl ot køb af Søn­derjy­ske, og Dra­ch­mann lig­ner en spil­ler, der kan bli­ve end­nu bed­re. Den 22- åri­ge kant­spil­ler var et stort ta­lent, da han fi k sin de­but ba­re 18 år gam­mel for Malmö FF. Den­gang var bå­de FC Kø­ben­havn og Brønd­by in­ter­es­se­re­de, men nu får Søn­derjy­ske glæ­de af den hur­ti­ge kant­spil­ler. Han har spil­let i Cham­pions Le­ague, men po­ten­ti­a­let nå­e­de al­drig at bli­ve ud­fol­det i Malmö FF, og der­for får Søn­derjy­ske nu lov at for­sø­ge at få det mak­si­ma­le ud af sven­ske­ren. Søn­derjy­ske har ét mål. Hvert år. De skal over­le­ve. Og med 21 po­int ned kan det ik­ke glip­pe. Der­for kan kamp to i for­å­ret plud­se­lig bli­ve de­fi ne­ren­de for, hvad man i Ha­der­s­lev skal spil­le om i den­ne sæ­son. Brønd­by er to po­int eft er in­den for­år­spre­mi­e­ren, og kan Søn­derjy­ske vin­de kam­pen over Franks dren­ge, ska­ber man et hul, der gi­ver ro til at kig­ge op. Op på me­dal­jer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.