Hvad vi lær­te på Dag 1

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

DEN FØR­STE TEST­DAG er over­stå­et her i Bar­ce­lo­na. Det er alt for tidligt at dra­ge fa­ste kon­klu­sio­ner om styr­ke­for­hol­det i For­mel 1- fel­tet 2016, men der er fl ere ting, der fal­der i øj­ne­ne.

Til­lad mig at be­gyn­de ne­derst på tids­tag­nings­li­sten. Her fi nder vi Jo­ly­on Pal­mer i den nye Re­nault, og med søl­le 37 om­gan­ge og en tid, der var næ­sten 4,5 se­kun­der lang­som­me­re end Sebastian Vet­tel på før­ste­plad­sen, ser det umid­del­bart skidt ud. Men ro på: Det er ik­ke så slemt, som tids­tag­nings­li­sten an­ty­der. FOR DET FØR­STE: 2016- ver­sio­nen af Re­nault- mo­to­ren sat­te da­gens tred­je­bed­ste tid i Da­ni­el Ric­ci­ar­dos Red Bull; kun lidt over et se­kund lang­som­me­re end Vet­tel. Det ty­der på, at der er gjort mar­kan­te frem­skridt med mo­to­ren, og Pal­mers dår­li­ge tid og få om­gan­ge skyld­tes først og frem­mest at Re­nault- ra­ce­ren led af en ræk­ke ’ bør­ne­syg­dom­me’ - pri- mært soft wa­re- pro­ble­mer.

Ke­vin Magnus­sen, der fulg­te Pal­mers test bå­de fra pit­ten og ude fra ba­nen, for­tal­te mig i aft es, at in­ge­ni­ø­rer­ne var rig­tig po­si­ti­ve om­kring mo­to­ren. Pro­ble­mer­ne med bi­len var ik­ke uven­te­de, for den blev sam­let i sid­ste øje­blik. Sam­ti­dig er den på grund af tidspres­set - og det se­ne skift fra Mer­ce­des til Re­nault- mo­to­ren - i høj grad ba­se­ret på sid­ste års mo­del. Når al­le an­dre team har tænkt i nye, tek­ni­ske ba­ner med de­res 2016- bi­ler, er Re­nault- ra­ce­ren al­le­re­de på den kon­to bag­eft er. Men fortvivl ik­ke: Der er nu så sto­re res­sour­cer bag tea­met, at bi­len vil vin­de mas­ser af tien­de­de­le i det kom­men­de ud­vik­lings­pro­gram. HVIS JEG PÅ bag­grund af den al­ler­før­ste test­dag skal gæt­te på Re­naults po­si­tion i fel­tet ved sæ­son­pre­mi­e­ren i Mel­bour­ne, bli­ver det i den ba­ger­ste tred­je­del - sam­men med Sau­ber, Haas og Ma­nor. Men med langt me­re ud­vik­lings­po- Der er nu så sto­re res­sour­cer bag tea­met, at bi­len vil vin­de mas­ser af tien­de­de­le i det kom­men­de ud­vik­lings­pro­gram ten­ti­a­le end de di­rek­te ri­va­ler, og der­for med ud­sigt til at avan­ce­re mar­kant i lø­bet af sæ­so­nen. AN­DRE TEN­DEN­SER FRA den før­ste test­dag: Fer­ra­ri lig­ner me­re og me­re en re­el ud­for­drer til Mer­ce­des. Vet­tels tid i den helt nye Fer­ra­ri var kun et par tien­de­de­le fra po­le po­si­tion ved Spa­ni­ens Grand Prix sid­ste år, og med et par da­ges yder­li­ge­re ud­vik­ling vil det gå end­nu stær­ke­re.

Mer­ce­des har sta­dig den bed­ste mo­tor. Ver­dens­me­ster Lewis Ha­milt­on var et halvt se­kund lang­som­me­re end Vet­tel, men vir­ke­de, som om han kun­ne kø­re hur­ti­ge­re. For Mer­ce­des hand­le­de det om at få nog­le ki­lo­me­ter på den nye 2016- mo­del, og det mest in­ter­es­san­te fra Mer­ce­des- pit­ten, var de to kø­re­res op­før­sel. Lewis Ha­milt­on og Ni­co Ros­berg fort­sat­te som de slut­te­de 2015: Eng­læn­de­ren sur og fru­stre­ret - ty­ske­ren åben og ven­lig. Det ta­ger jeg som et tegn på, at Ros­berg ind­le­der 2016 med et men­talt over­tag, men det af­slø­res først i Mel­bour­ne om en må­ned.

Den nye For­ce In­dia ser loven­de ud, og test­kø­rer Al­fonso Celis sat­te fem­te­bed­ste tid. OG SÅ VAR der McLa­renHon­da, der for en gangs skyld over­ra­ske­de po­si­tivt: Jen­son But­ton gen­nem­før­te 84 om­gan­ge og sat­te en for­nuft ig tid, der al­le­re­de på den nye 2016- mo­dels al­ler­før­ste dag var om­kring et se­kund hur­ti­ge­re end McLa­rens bed­ste kval.- tid fra sid­ste års span­ske Grand Prix.

BTs F1- KOR­RE­SPON­DENT

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.