DEN SIK­RE

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

Den ki­ne­si­ske liga er plud­se­lig ble­vet sær­de­les in­ter­es­sant for spil­le­re i la­get un­der de stør­ste stjer­ner.

Det skyl­des en mas­siv ind­sprøjt­ning af pen­ge i liga­en, så fl ere klub­ber er blandt de løn­før­en­de i ver­den. Da det ki­ne­si­ske trans­fer­vin­due først luk­ker på fre­dag, kan Ni­ck­las Bendt­ner nå at skift e en usik­ker til­væ­rel­se i Wol­fsburg ud med mas­ser af mil­li­o­ner i Ki­na, men det kom­mer ik­ke til at ske, hvis man spør­ger Dan­ske Spil.

De gi­ver nem­lig he­le 12 gan­ge pen­ge­ne på, at Bendt­ner skift er til Ki­na in­den fre­dag.

» Ni­ck­las Bendt­ner kan for­ment­lig se en ræk­ke åben­ly­se for­de­le ved at skift e til ki­ne­sisk fod­bold, men sand­syn­lig­he­den for, at han ta­ger et halvt år me­re i Wol­fsburg er trods alt no­get stør­re end et asi­a­tisk even­ty r, « si­ger od­ds­sæt­ter Jes­per Kri­stoff er­sen fra Dan­ske Spil.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.