Flyt­te­ka­os

BT - - NYHEDER -

UD­FLYT­NING Skal - skal ik­ke? Det er det sto­re spørgs­mål for tu­sind­vis af stats­ligt an­sat­te, hvis nu­væ­ren­de jobs snart fl yt­tes fra ho­ved­sta­den til provin­sen, og som der­for skal ta­ge stil­ling til, om de skal fl yt­te med el­ler ej. For det er ik­ke ba­re sel­ve job­bet, der fl yt­ter væk fra de van­te ram­mer. Det be­ty­der og­så en ny til­væ­rel­se for fa- mi­li­en, for for­hol­det til ven­ner­ne, fri­tids­li­vet og alt, hvad der el­lers fyl­der ens hver­dag ud. Svært med fa­mi­lie og net­værk En af de sty­rel­ser, der af re­ge­rin­gen er ud­pe­get til at fl yt­te, er Na­turEr­hverv­sty­rel­sen. I går var en de­le­ga­tion på 40 me­d­ar­bej­de­re på tur til Als i først Au­gu­sten­borg og der­eft er Søn­der­borg, så de kun­ne se om­rå­det an, in­den de skal ta­ge stil­ling til, om det er her, de frem­over skal le­ve de­res liv.

» Den sto­re ud­for­dring er jo ens fa­mi­lie og ens net­værk. For det kan væ­re en stor om­vælt­ning at skul­le fl yt­te til et helt an­det sted. Der er smukt og skønt her­ne­de, og det ta­ger sig godt ud. Ind­tryk­ket fra i dag ( i går, red.) har væ­ret po­si­tivt, men der­fra og så til at ta­ge be­slut­nin­gen - der kan væ­re lang vej, « si­ger Vi­be­ke Høj­mark, en­heds­chef for jord­brugs­kon­trol­len i Na­turEr­hverv­sty­rel­sen.

Og i øv­rigt en af dem, der er klar til at ryk­ke telt­pæ­le­ne op. Flyt­ter 392 job Na­turEr­hverv­sty­rel­sen fl yt­ter 392 job til Søn­derjyl­land. 372 får ar­bejds­plads i byg­nin­ger­ne ved Au­gu­sten­borg Slot, mens 20 an­dre skal væ­re i Tøn­der.

Fuld­mæg­tig Bar­ba­ra Kjel­land er en af dem, som end­nu ik­ke har ta­get stil­ling. Hun får dog snart mu­lig­hed for at sma­ge på li­vet på al­sisk, da hun er med i en for­trop, der fra maj skal ar­bej­de i Au­gu­sten­borg. Hun si­ger:

» Jeg sy­nes, her er rart og smukt og in­ter­es­sant. Det ser ud til, der er mas­ser af mu­lig­he­der. Vi har væ­ret rundt og se nog­le spæn­den­de ste­der. Og dén der lil­le Au­gu­sten­borg til­ta­ler mig. Vi har set et sted, hvor de ma­ler og la­ver en mas­se kre­a­ti­ve ting. Jeg ma­ler selv lidt, men jeg sy­nes ik­ke rig­tig, jeg har tid til det. Men jeg tæn­ker, at hvis jeg kom her, så kun­ne jeg må­ske få det. «

He­le ud­fl yt­nin­gen skal væ­re fær­dig i 2017. På for­hånd reg­nes der med, at kun mel­lem 10- 15 pro­cent fl yt­ter med.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.