LØK­KE OG PA­PE

BT - - NYHEDER -

MAGT­KAMP de Sø­ren Pa­pe, der til­brag­te en del tid på sit eget kon­tor, mens Løk­ke var i Stats­mi­ni­ste­ri­et sam­men med Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl og Si­mon Emil Am­mitzbøll.

» Det er ær­ger­ligt at man vil væl­te en mi­ni­ster, for­di man ik­ke har læst pa­pi­rer­ne, « sag­de Li­be­ral Ali­an­ces po­li­ti­ske ord­fø­rer Si­mon Emil Am­mitzbøll.

Dra­ma­et tog fart tid­li­ge­re på af­te­nen, da Sø­ren Pa­pe ind­kald­te til pres­se­mø­de.

» Mi­ni­ste­ren har gi­vet ik­ke gi­vet et ret­vi­sen­de bil­le­de, hun har ik­ke le­vet op til sit an­svar på trods af gen­tag­ne op­for­drin­ger.

Det vil hun ik­ke ret­te op på. Der­for har vi ik­ke læn­ge­re til­lid til mi­ni­ste­ren og det har vi med­delt stats­mi­ni­ste­ren. En blind mand med en stok kan jo se at så­dan kan man ik­ke reg­ne. Det si­ger al­le for­ske­re. Men det er nær­mest umu­ligt at få mi­ni­ste­ren til at er­ken­de det, « sag­de Sø­ren Pa­pe Poul­sen på et dra­ma­tisk pres­se­mø­de kl. 20.00 i af­tes. Fejl » Der er be­gå­et me­to­de­fejl og det kan ik­ke væ­re rig­tigt, at vi skal ha­ve lan­ge dis­kus­sio­ner om det. Det sva­rer til at ved­ta­ge en fi­nans­lov, hvor man får at vi­de, der er over­skud og så vi­ser det sig at der er un­der­skud. Det går selv­føl­ge­lig ik­ke, « sag­de den kon­ser­va­ti­ve land­brugs­ord­fø­rer Ras­mus Jar­lov.

De fær­re­ste hav­de reg­net med, at det skul­le en­de med, at Eva Kjer Han­sen vil­le bli­ve væl­tet. De Kon­ser­va­ti­ve har læn­ge sid­det med nøg­len, og de har væ­ret spe­ci­elt su­re, for­di de og­så er et grønt par­ti, selv om de er i blå blok, og for­di Eva Kjer Han­sen og hen­des mi­ni­ste­ri­um har gi­vet mis­vi­sen­de op­lys­nin­ger til de Kon­ser­va­ti­ve un­der for­hand­lin­ger­ne.

Alt ty­de­de dog indtil i af­tes på, at Eva Kjer Han­sen vil­le slip­pe med en stor næ­se. Men på da­gens sam­råd lyk­ke­des det Eva Kjer Han­sen at pro­vo­ke­re de Kon­ser­va­ti­ve så me­get at de be­slut­te­de at ud­tryk­ke mi­stil­lid. Sto­re de­le skre­vet di­rek­te af Storm­lø­bet mod Eva Kjer Han­sen tog sin begyndelse, da BT 8. fe­bru­ar af­slø­re­de, at sto­re de­le af et op­læg til en ny plan for ved­li­ge­hol­del­sen af de dan­ske vand­løb, var skre­vet di­rek­te af ef­ter hold­nin­ger fra for­e­nin­gen Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, en ud­bry­der­grup­pe fra Land­brug og Fø­de­va­rer.

En uge se­ne­re be­gynd­te den så­kald­te kvæl­stof­sag at rul­le, da fle­re for­ske­re i Berlingske kri­ti­se­re­de reg­ne­me­to­den bag re­ge­rin­gens kom­men­de land­brugs­pak­ke. Kri­tik­ken går på, at re­ge­rin­gen har lagt de yd­re, po­si­ti­ve mil­jø­ef­fek­ter for 2013, 2014 og 2015 sam­men un­der år 2016.

ONS­DAG 24. FE­BRU­AR 2016

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.