Rig­tigt at fy­re Kjer

BT - - NYHEDER -

KRI­TIK Hun har ik­ke lyt­tet til si­ne kri­ti­ke­re, og hun har smin­ket ud­reg­nin­ger­ne bag re­ge­rin­gens land­brugs­pak­ke. Der­for er hun nødt til at for­la­de sin mi­ni­sterta­bu­ret. No­gen­lun­de så­dan ly­der mel­din­gen fra De Ra­di­ka­le, En­heds­li­sten og Al­ter­na­ti­vet om mil­jø- og fø­de­va­re­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V).

Der­med støt­ter par­ti­er­ne ik­ke over­ra­sken­de De Kon­ser­va­ti­ves be­slut­ning om at ud­tryk­ke mi­stil­lid til hen­de. Ra­di­ka­les mil­jøord­fø­rer Ida Auken hå­ber, at der ef­ter Eva Kjer Han­sen føl­ger en mil­jø­mi­ni­ster, som ta­ger mil­jø­et al­vor­ligt og ar­bej- der til gavn for det.

» Mit håb er, at der kom­mer en ny, yd­myg mi­ni­ster, som fak­tisk er mil­jø­mi­ni­ster. Vi hav­de ik­ke en mil­jø­mi­ni­ster, « si­ger Ida Auken.

So­ci­al­de­mo­kra­ter­nes po­li­ti­ske ord­fø­rer, Nicolai Wam­men var i af­tes hurtig til at kri­ti­se­re Ven­stre­r­e­ge­rin­gen.

» Det sej­ler fuld­stæn­digt for de blå par­ti­er. Det er op til blå blok at be­slut­te, om Lars Løk­ke Ras­mus­sen skal væ­re stats­mi­ni­ster, og det er klart, at hvis der er nog­le par­ti­er i blå blok, som ik­ke læn­ge­re støt­ter re­ge­rin­gen, så hol­der vi hel­ler ik­ke hån­den un­der re­ge­rin­gen. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.