K- borg­me­ster: Pin­ligt

BT - - NYHEDER -

K- KRI­TIK Den kon­ser­va­ti­ve for­mand Sø­ren Pa­pe Poul­sen har ik­ke fuld op­bak­ning i sit par­ti til sit dra­ma­ti­ske an­greb på re­ge­rin­gen. » Jeg har al­drig no­gen­sin­de op­le­vet no­get så pin­ligt, som det jeg har op­le­vet i aft en, « sag­de Knud Kri­sten­sen, kon­ser­va­tiv borg­me­ster i Vest­him­mer­lands Kom­mu­ne, i aft es til Land­brugs­a­vi­sen. dk.

Han kri­ti­se­rer, at Sø­ren Pa­pe bå­de vil stem­me for land­brugs­pak­ken og væl­te mi­ni­ste­ren.

» Man kan ik­ke gå ind og vil­le beg­ge de­le: Bå­de støt­te en land­brugs­pak­ke og vil­le af med mi­ni­ste- ren. Jeg er fuld­stæn­dig ry­stet, « si­ger borg­meste­ren.

Han har skre­vet til sin by­rå­ds­grup­pe og op­for­dret dem til at mø­des ons­dag kl. 12 for at dis­ku­te­re si­tu­a­tio­nen.

» Jeg ser, vi har nog­le sten­brospo­li­ti­ke­re, der er by­folk og ik­ke ser på, hvad det her egent­lig dre­jer sig om, « si­ger K- borg­meste­ren.

» Jeg har selv sid­det i Fol­ke­tin­get og sid­det med Eva Kjer som mi­ni­ster. Jeg har ik­ke op­le­vet, at hun har gjort no­get for at mi­s­in­for­me­re. Hun har al­tid væ­ret imø­de­kom­men­de og sva­ret på det, man har spurgt om. Jeg kan slet ik­ke for­stå det, der fo­re­går i aft en, « si­ger Knud Kri­sten­sen.

Pa­pe ori­en­te­re­de tid­li­ge­re på aft enen si­ne par­ti­med­lem­mer i et brev rund­sendt i en mail.

» Der er in­gen tvivl om, at vo­res be­slut­ning selv­føl­ge­lig vil gi­ve no­get bøl­ge­gang i den kom­men­de tid. Vi vil al­le op­le­ve at bli­ve sat un­der et me­get stærkt pres fra dem, der ik­ke er eni­ge i vo­res be­slut­ning. Men jeg hver­ken kan el­ler vil vi­se op­bak­ning til en mi­ni­ster, vi ik­ke kan ha­ve til­lid til. Der­for vil jeg ger­ne op­for­dre al­le til at stå fast, « skri­ver Pa­pe til par­ti­med­lem­mer­ne. 23. fe­bru­ar Eva Kjer Han­sens skæb­nedag. I en hø­ring i Fol­ke­tin­get slår syv for­ske­re fast, at mil­jø­et vil li­de ska­de på grund af land­brugs­pak­ken. På et eft er­føl­gen­de sam­råd af­vi­ser Eva Kjer Han­sen trods et bom­bar­de­ment af spørgs­mål at ha­ve gi­vet mis­vi­sen­de op­lys­nin­ger. Eft er sam­rå­det be­slut­ter De Kon­ser­va­ti­ve at rej­se mi­stil­lid mod Eva Kjer Han­sen.

BT af­dæk­ker, at Eva Kjer Han­sen i strid med reg­ler­ne har blan­det sig i en af­gø­rel­se om grø­de­skæ­ring i Gu­denå­en i Sil­ke­borg.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.