Ver­dens næst­stør­ste hval stra

BT - - NYHEDER -

STRAN­DET HVAL dom, an­dre gan­ge ser vi syg­dom­s­tegn. Men desvær­re er der in­gen ga­ran­ti for, at vi fin­der år­sa­gen. « Or­ga­ner for­dær­ver hur­tigt Da den sid­ste fin­hval gik på dansk grund i 2010, lyk­ke­des det dog bi­o­lo­ger­ne at opkla­re, hvor­for den var gå­et på grund.

» Det var et ret gam­melt dyr, vi­ste det sig. Og den var helt ud­ma­gret. Så det var sik­kert på grund af al­der­dom, at den stran­de­de her. «

Nu vil det vi­se sig, at den nye fin­hval - som al­le­re­de var død, da den skyl­le­de op på stran­den, gem­mer på et svar. Men det skal gå stærkt.

» Vi hå­ber, at kun­ne be­gyn­de at ob­du­ce­re al­le­re­de i den­ne uge. Hva­ler er jo no­gen enormt sto­re dyr, som er godt pol­stre­de og har et tykt spæklag, hvil­ket gør, at de har no­gen­lun­de sam­me kro­p­stem­pe­ra­tur som os men­ne­sker. Så hva­ler­ne er var­me in­de­ni, og det be­ty­der, at de in­dre or­ga­ner for­dær­ves lyn­hur­tigt. Så hvis vi skal ha­ve no­get held med at få in­ter­es­san­te re­sul­ta­ter, så skal vi i gang så hur­tigt som mu­ligt. Det er dét, vi kæm­per med li­ge nu. «

På grund af dens gi­gan­ti­ske stør­rel­se, vil par­te­rin­gen af fin­hva­len fin­de sted på stran­den i Blok­hus.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.