’ Jeg er li­geg­lad om vi har vun­det el­ler tabt’

BT - - NYHEDER -

FREM­GANG Lav­pris­fly­sel­ska­bet Ry­a­nair er sy­no­nymt med vre­de fag­for­e­nin­ger og la­ve løn­nin­ger. Det brag­te i 2015 sel­ska­bet i et op­gør med fag­for­e­nin­ger­ne, og sel­ska­bets navn er så be­tændt, at det er en me­di­e­hi­sto­rie, når po­li­ti­ke­re fly­ver med det. Det be­ty­der dog in­gen­ting for Ry­a­nairs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mi­cha­el O’Leary, der tirs­dag var i Kø­ben­havn for at præ­sen­te­re sel­ska­bets vin­ter­fly­ve­plan.

» Vi me­ner, vi har ret. Og vi me­ner, at de dan­ske me­di­er er un­fair og har be­hand­let os dår­ligt. Men det er de­res ret, og de dan­ske kun­der har stemt med fød­der­ne, « si­ger ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mi­cha­el O’Leary. os. Al­le kend­te os ef­ter det, « si­ger Mi­cha­el O’Leary.

Ry­a­nairs brand er fak­tisk ble­vet bed­re ef­ter mi­se­ren. Men det vil di­rek­tø­ren ik­ke hen­le­de op­mærk­som­he­den på, for­di bran­det var så ræd­somt, at det kun kun­ne gå fremMod­gang er med­gang ad. Han vir­ker som en mand, der ny­der » Vi kan fint bli­ve eni­ge om, at vo­res kri­tik­ken for un­der­be­ta­ling. brand og ima­ge ik­ke er sær­ligt godt.

» Nog­le for­står ik­ke, at dår­lig meMen vo­res sæ­der er 90 pro­cent fyldt di­e­op­mærk­som­hed sæl­ger fle­re op. Så hvis vi ta­ler om, om vi tab­te el­sæ­der end god. Det bed­ste, der ler vandt. Så er vi li­geg­la­de, så læn­ge kun­ne væ­re sket for os, var net­op at vo­res sæ­der er fyldt op og vi vok­ser. fag­for­e­nin­ger­ne rab­le­de op om den Har vi vun­det el­ler tabt? Jeg er li­ge­dan­ske mo­del og prø­ve­de at stop­pe glad, « si­ger di­rek­tø­ren.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.