Fængs­let for at dol­ke bus­chauf­før

BT - - NYHEDER -

En 54- årig mand er ble­vet va­re­tægts­fængs­let for drabs­for­søg, ef­ter at en bus­chauf­før nat­ten til tirs­dag blev stuk­ket ned i Husum i Kø­ben­havn.

» Da bus­sen når frem til en­de­sta­tio­nen sid­der den 54- åri­ge og sover, « for­tæl­ler po­li­ti­kom­mis­sær René Fre­de­rik­sen til Ritzau.

» Chauf­før­en væk­ker ham, og der op­står no­get tu­mult, som en­der med, at chauf­før­en bli­ver stuk­ket i bry­stet med en kniv li­ge uden for bus­sen, « fort­sæt­ter han.

Bus­chauf­før­en har væ­ret igen­nem fle­re ope­ra­tio­ner, og hans til­stand var tirs­dag ef­ter­mid­dag sta­bil.

Den 54- åri­ge er an­holdt og frem­stil­let i grund­lovs­for­hør ved Ret­ten på Fre­de­riks­berg in ab­sen­tia pga. hans psy­ki­ske til­stand.

Dom­me­ren be­slut­te­de at den 54- åri­ge skul­le fængs­les i fo­re­lø­big fi­re uger og ind­læg­ges på en psy­ki­a­trisk af­de­ling, så snart der er plads.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.