Ry­a­nair ud­vi­der i Dan­mark

BT - - NYHEDER -

Ry­a­nair vil ud­vi­de sin til­ste­de­væ­rel­se i Dan­mark mar­kant. Det sker med et stør­re vin­ter­pro­gram.

Der vil kom­me 15 ru­ter fra Kø­ben­havn til by­er som Lon­don, Eding­burgh og Ma­la­ga, og tre nye ru­ter fra Bil­lund til Ma­la­ga og Lon­don.

Det vil – iføl­ge sel­ska­bet – ska­be 2.300 nye job for­delt mel­lem Kø­ben­havn og Bil­lund.

» Vi er me­get til­fred­se med den suc­ces, vi har i Kø­ben­havn. Vi vok­ser og bli­ver stør­re he­le ti­den, « si­ger Ry­a­nairs ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Mi­cha­el O’Leary ved et pres­se­mø­de.

Sam­let vil pro­gram­met gi­ve mu­lig­hed for tre mil­li­o­ner ek­stra pas­sa­ge­rer om året hos Ry­a­nair fra Dan­mark.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.