Ja, skæld ud kan af­vær­ge ulyk­ker

BT - - DEBAT - For­mand for BUPLs le­der­for­e­ning DET KAN IK­KE AT UND­GÅ SKÆLD

und­gås at skæl­de ud i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne. Man skal for­sø­ge at und­gå det, men hvis et barn er på vej ud over et for­tov, så skal man bru­ge stem­men som et pi­skes­mæld for at få bar­net på plads. El­ler hvis et barn er ved at slå en stol ned i ho­ve­d­et på et an­det barn - alt­så al­le si­tu­a­tio­ner hvor der skal af­vær­ges en ulyk­ke. Der vil jeg al­drig gå ind og dis­ku­te­re, hvor­vidt skæld ud er den

Der op­står rig­ti­ge vej. Det er fak­tisk nær­mest et vå­ben, for man bru­ger sin stem­me si­tu­a­tio­ner, som en hård bold, som i nog­le sam

hvor skæld ud men­hæn­ge ka­stes mod bar­net.

ik­ke kan und­gås

ud hand­ler om man­ge ting. Man kan i in­sti­tu­tio­ner­ne ind­ret­te rum­me­ne til min­dre grup­per, for hvis der er me­get larm, hvil­ket der oft e kom­mer med sto­re grup­per børn, så kom­mer per­so­na­let i in­sti­tu­tio­ner­ne og­så hur­tigt til at hæ­ve stem­men. Men når der er en til man­ge børn, så er det utro­ligt van­ske­ligt. Bør­ne­ne læ­rer nem­lig ik­ke no­get og går i sort, hvis man hæ­ver stem­men. Bør­ne­for­sker Erik Sigs­gaard har ret, når han si­ger, at det for bør­ne­ne fø­les som at bli­ve slå­et med stem­men. I ste­det for at skæl­de ud, skal man i ste­det ta­le om, hvad det er, der skal til for at få bar­net til at gø­re, som man si­ger. Pæ­da­go­ger og pæ­da­gog­med­hjæl­pe­re skal der­for hel­le­re sæt­te sig på huk i øjen­høj­de med bør­ne­ne og ta­le med dem frem­for at hæ­ve stem­men. Men det kan væ­re svært, hvis f. eks. pæ­da­go­gen er pres­set, og der op­står si­tu­a­tio­ner, hvor skæld ud ik­ke kan und­gås.

må­den, man gør det på i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne og­så gå hen at bli­ve en va­ne. Det ken­der man og­så fra en selv. Der­for er det vig­tigt, der kom­mer fo­kus på mæng­den af skæld ud i f. eks. bør­ne­ha­ven. Selv­føl­ge­lig kan pæ­da­go­ger og pæ­da­gog­med­hjæl­pe­re bli­ve pres­set, li­ge­som vi for­æl­dre kan. Og når man bli­ver pres­set, kan det væ­re svært at over­skue at si­ge tin­ge­ne fl ere gan­ge frem­for blot at hæ­ve stem­men og skæl­de bar­net ud. Men når der kom­mer en un­der­sø­gel­se, der si­ger, at hvert fj er­de bør­ne­hav­ne­barn fø­ler, de oft e får skæld ud, så skal der fo­kus på net­op det­te om­rå­de. Vi for­står og­så, det kan hand­le om res­sour­cer. Der op­står selv­føl­ge­lig fl ere kon­fl ik­ter, når der er fær­re voks­ne til en stor grup­pe børn. Det er højst sand­syn­ligt det, der kom­mer til at ske ude i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne Vi skal der­for ha­ve end­nu me­re fo­kus på, hvor­dan man ta­ler til børn. Men vi er selv­føl­ge­lig og­så men­ne­sker, og al­le men­ne­sker kan bli­ve pres­set, og det er, når vi bli­ver pres­set, det går galt.

NOG­LE GAN­GE KAN

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.