Gyl­len el­ler Re­ge­rin­gens liv

BT - - DEBAT -

PA­NE­LET Den sag har ik­ke kørt som smurt i olie, men lug­tet langt væk af gyl­le læn­ge.

EF­TER ET TRE ti­mer langt sam­råd med mil­jø- og fø­de­va­rer­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen om re­ge­rin­gens land­brugs­pak­ke ud­tal­te De Kon­ser­va­ti­ve mi­stil­lid til mi­ni­ste­ren, men par­ti­et ag­ter sta­dig at stem­me for pak­ken i mor­gen i Fol­ke­tings­sa­len. Det fi k fl uks stats­mi­ni­ste­ren til at spil­le med mus­k­ler­ne og ind­kal­de par­ti­er­ne bag sin re­ge­ring til mø­de i stats­mi­ni­ste­ri­et for at få be­kræft et op­bak­nin­gen til re­ge­rin­gen. LAND­BRUGS­PAK­KEN SOM ER en del af re­ge­rin­gens ud­spil om vækst i he­le Dan­mark har ud­vik­let sig til et ro­det dra­ma. For­ske­re har undsagt ind­hol­det, et aft ale­par­ti føl­te sig ført bag ly­set, mens de øv­ri­ge aft ale­par­ti­er af­vi­ste den ud­læg­ning. Op­po­si­tio­nen be­skyld­te mi­ni­ste­ren for vild­led­ning af Fol­ke­tin­get. Læg der­til, at en lob­by­or­ga­ni­sa­tion har få­et si­ne øn­sker næ­sten or­dret ind i pak­ken, og at mi­ni­ste­ri­ets folk fl yg­ter fra ar­bej­det og i øv­rigt ud­ta­ler sig kri­tisk og ano­nymt om til­bli­vel­sen af pak­ken. Den sag har ik­ke kørt som smurt i olie, men lug­tet langt væk af gyl­le læn­ge. RE­GE­RIN­GENS LAND­BRUGS­PAK­KE ER ble­vet drøv­tyg­get, for­dø­jet og lig­ger eft er­hån­den som en ko­kas­se på mød­din­gen, klar til at bli­ve spredt som gød­ning på mar­ker­ne og ind­gå i den sto­re na­tur­li­ge gen­an­ven­del­se. Men selv­om pak­ken alt­så har væ­ret igen­nem den­ne ned­bryd­nings­pro­ces, vil den bli­ve ved­ta­get. De Kon­ser­va­ti­ve har ud­trykt mi­stil­lid til mi­ni­ste­ren, men bå­de før og eft er K- for­man­den men­te, at han hav­de væl­tet mi­ni­ste­ren gen­tog han sin op­bak­ning til land­brugs­pak­ken. El­lers hav­de han i re­a­li­te­ten væl­tet re­ge­rin­gen, idet Lars Løk­ke Ras­mus­sen gjor­de ved­ta­gel­se af pak­ken til et ka­bi­netspørgs­mål. LAND­BRUGS­PAK­KEN OVER­LE­VER ALT­SÅ, men mi­ni­ste­ren ser i skri­ven­de stund ud til at måt­te gå, for­di De Kon­ser­va­ti­ve ik­ke me­ner, at Eva Kjer Han­sen har le­vet op til sit mi­ni­ste­ransvar. Iføl­ge De Kon­ser­va­ti­ve har mi­ni­ste­ren ik­ke gi­vet et ret­vi­sen­de bil­le­de af kon­se­kven­ser­ne af pak­ken. Det hand­ler iføl­ge Sø­ren Pa­pe Poul­sen ik­ke om land­brugs­pak­ken, men om mi­ni­ste­ren. I aft ale­kred­sen un­drer de an­dre par­ti­ers for­hand­le­re sig over den kon­ser­va­ti­ve frem­gangs­må­de. De op­le­ve­de nem­lig den kon­ser­va­ti­ve ord­fø­rer på land­brugs­pak­ken, Ras­mus Jar­lov, som fra­væ­ren­de fra for­hand­lin­ger­ne, ufor­be­redt og ude af stand til at læ­se in­de­nad. SØ­REN PA­PE POUL­SEN me­ner at De Kon­ser­va­ti­ve nu har vist, at de står fast på, ’ det vi me­ner er ret og ri­me­ligt og or­dent­ligt’. Spør­ger man de øv­ri­ge aft ale­par­ti­er, så til­fø­jer de det lil­le bog­stav ’ u’ for­an ’ ret’, ’ ri­me­ligt’ og ’ or­dent­ligt’, når man skal be­skri­ve De Kon­ser­va­ti­ves hand­lin­ger i sa­gen. Til­li­den til de ind­byr­des aft aler i blå blok er for­duft et og re­ge­rings­pro­jek­tet ser li­ge nu no­get for­pju­sket ud. DE KON­SER­VA­TI­VE HAR spen­de­ret en or­dent­lig om­gang po­li­tisk ka­pi­tal på den­ne sag, og al­li­ge­vel får de næp­pe styr­ket den grøn­ne pro­fi l. Det ser mildt sagt no­get mystisk ud, at De Kon­ser­va­ti­ve væl­ter mi­ni­ste­ren for at gen­nem­fø­re en pak­ke, som de stem­mer for. Li­ge­så mystisk er det, at K kan støt­te en pak­ke, som de ik­ke sto­ler på be­reg­nin­ger­ne bag. El­ler for den sags skyld, at De Kon­ser­va­ti­ve nu kan se frem til en ny ven­stre­mi­ni­ster, som li­ge­som Eva Kjer Han­sen vil stå på mål for de be­reg­nin­ger aft alen byg­ger på.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.