‘ De for­had­te

BT - - NYHEDER -

VAND­LØB Van­det ris­ler. De bug­ter sig gen­nem mar­ker, sko­ve og en­ge. Og de er hjem­sted for in­sek­ter, fi sk og plan­ter. De dan­ske vand­løb har for va­ne at le­ve et fred­som­me­ligt liv i den dan­ske na­tur. Men si­den BT 8. fe­bru­ar af­slø­re­de, at den nu tid­li­ge­re mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) hav­de ko­pi­e­ret sto­re de­le af et op­læg til en ny plan for de dan­ske vand­løb fra en skri­vel­se fra land­brugs­lo­b­by­en Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, har der væ­ret stort dra­ma. Det he­le kul­mi­ne­re­de i aft es, da De Kon­ser­va­ti­ve rej­ste mi­stil­lid til Eva Kjer Han­sen på grund af tvivls­om­me be­reg­nin­ger i re­ge­rin­gens nye land­brugs­pak­ke.

Stri­dens ker­ne er groft sagt: Skal vand­lø­be­ne be­skæ­res og tje­ne som af­van­dings­rør for land­mæn­de­nes Når van­det lø­ber vildt igen­nem et vand­løb, så ri­ver det bund og si­der op, og der kom­mer sand- van­dring. Så kan det godt væ­re, at man kan red­de nog­le land­mænds mar­ker øverst op­pe i vand­lø­bet, men pro­ble­met eks­por­te­res til kol­le­ger­ne læn­ge­re ne­de. Det Eva Kjer Han­sen op­når er, at hun fl yt­ter over­svøm­mel­ser­ne Bent Lau­ge Mad­sen for­sum­pe­de mar­ker, så­dan som det f. eks. var i 1960er­ne, hvor ki­lo­me­ter­vis af dan­ske åer blev ret­tet op? El­ler skal de igen væ­re na­tur­li­ge med sum­pe­de en­ge med et rigt dy­re- og plan­te­liv til føl­ge.

Den nu for­hen­væ­ren­de mi­ni­ster an­kla­ges for – i tæt al­li­an­ce med en ud­skældt land­brugs­lo­b­by, som kæm­per for me­re gød­ning og af­skaff el­se af randzo­ner – at vil­le nær­me sig ’ de gam­le da­ge’.

Som for­talt tid­li­ge­re i BT, var det net­op land­brugs­lo­b­by­en, Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, der dik­te­re­de sto­re de­le af den plan, Mil­jø- og Fø­de­va­re­mi­ni­ste­ri­et har lagt frem, og som skal fj er­ne me­re grø­de i de dan­ske vand­løb. Vil de våde mar­ker til livs BT har mødt vand­lø­be­nes ‘ grand old man’, den pen­sio­ne­re­de bi­o­log og ar­ki­tekt for den før­ste rig­ti­ge mil­jø­ven­li­ge vand­løbs­lov til­ba­ge i 1982, Bent Lau­ge Mad­sen, ved Stevns å ved Kø­ge.

Stevns å er et syn­ligt ek­sem­pel på land­mæn­de­nes fru­stra­tio­ner. Her er van­det lø­bet over åens bre­der, og det gam­le eng­om­rå­de om­kring åen er li­ge nu dæk­ket af vand. Land­mænd, der tid­li­ge­re hav­de op­dyr­ket eng­om­rå­det, er for længst skræmt væk.

Bent Lau­ge Mad­sen for­tæl­ler, at re­ge­rin­gen og land­bru­gets plan om at be­skæ­re me­re grø­de for at kom­me de våde mar­ker til livs, ik­ke vil ha­ve no­gen eff ekt.

Han pe­ger ud på den over­svøm­me­de å og kon­sta­te­rer, at der ik­ke er no­get grø­de.

Grø­den er vis­net, og det er den al­tid om vin­te­r­en, som i øv­rigt er den pe­ri­o­de land­mæn­de­ne op­le­ver fl est over­svøm­mel­ser.

Lau­ge Mad­sen ken­der de sid­ste 30 års ar­bej­de i vand­lø­be­ne, og han ved om no­gen, hvor­for mi­ni­ste­rens plan sæt­ter sin­de­ne i kog i fl ere kred­se.

» Vi har for­bed­ret man­ge vand­løb, og de er ble­vet det sted i na­tu­ren, vi har set de al­ler­stør-

ONS­DAG 24. FE­BRU­AR 2016 ste for­bed­rin­ger for bio- di­ver­si­tet – dvs. de er ble­vet til go­de le­ve­ste­der for fi sk, små­dyr og plan­ter. Vi er uof­fi ci­el­le ver­dens­me­stre i den di­sci­plin. Mi­ne bø­ger bli­ver over­sat til ki­ne­sisk og spansk. Det er for­di, an­dre lan­de vil vi­de, hvor­dan vi gør. « Skån­som grø­de­skæ­ring » Vi har vir­ke­lig få­et pæ­ne ør­red­vand­løb, som er man­ge pen­ge værd. For det er her havør­re­der­ne fø­des, og de er ba­sis for et be­ty­de­ligt turist- lyst­fi ske­ri, « si­ger Bent Lau­ge Mad­sen.

Det er alt­så blandt an­det det, der, iføl­ge bi­o­lo­gen, er på spil, hvis al­li­an­cen mel­lem mil­jø­mi­ni­ste­ren og land­bru­get vin­der. Re­sul­ta­ter­ne gen­nem de sid­ste man­ge år i de dan­ske vand­løb er nem­lig op­nå­et ved en skån­som grø­de­skæ­ring, som be­ty­der, at der kun fj er­nes plan-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.