Vand­løb’

BT - - NYHEDER -

ONS­DAG 24. FE­BRU­AR 2016 te­vækst en gang, må­ske to gan­ge, om året i vand­lø­bets strøm­ren­de. Dvs. i mid­ten, men ik­ke i he­le vand­lø­bet. Sam­ti­dig er fle­re vand­løb ble­vet gens­lyn­get; sagt på en an­den må­de får de lov at bug­te sig helt na­tur­ligt - i ste­det for at væ­re li­ge af­løbs­ka­na­ler. Tæt al­li­an­ce At spørgs­må­let om, hvor­dan vi ved­li­ge­hol­der vo­res vand­løb li­ge nu er kom­met på dags­or­de­nen skyl­des i høj grad, at dansk land­brug er i øko­no­misk ufø­re. Bøn­der­nes gæld nå­e­de i 2014 op på 371 mia. kr. Der­til er kom­met en ny Ven­stre- re­ge­ring med Eva Kjer Han­sen i spid­sen for et nyt stort mi­ni­ste­ri­um for mil­jø og land­brug, som har ind­gå­et en usæd­van­lig tæt al­li­an­ce med land­bru­get. Sam­men har de sat fo­kus på fle­re grøn­ne re­gu­le­rin­ger, som især Bæ­re­dyg­tigt Land­brug ser som en øko­no­misk hæm­sko.

Det er dét pro­blem, man skal ha­ve for øje, da Eva Kjer Han­sen i ef­ter­å­ret døb­te de el­lers fre­de­li­ge dan­ske åer ‘ de for­had­te vand­løb’. For man­ge mil­jøhen­syn brem­se­de van­det i at lø­be i åer­ne, og iføl­ge Bæ­re­dyg­tigt Land­brug har det ko­stet land­bru­get dyrt. ‘ Vand­pla­ner­ne har væ­ret med til at gø­re li­vet unød­ven­digt svært for land­mæn­de­ne,’ for­mu­le­re­de Eva Kjer Han­sen det.

Bent Lau­ge Mad­sen un­der­stre­ger, at land­bru­get – pa­ra­doksalt – i dets iver ef­ter at gra­ve i vand­lø­be­ne selv har øde­lagt den na­tur­li­ge af­van­dings­me­ka­nis­me.

Det er det, der er sket i Stevns å, som er ble­vet gra­vet bå­de li­ge, dyb og bred.

Kort for­talt be­gynd­te land­bru­get at dyr­ke mar­ker­ne helt ne­de ved åen. De ste­der som vi ken­der som en­ge, og som Bent Lau­ge Mad­sen kal­der ’ åsen­ge’ er fle­re ste­der op­dyr­ket.

» Når det reg­ner me­get, så går vand­lø­bet over si­ne bre­der. Det har de al­tid gjort. Der­for har al­le vand­løb fra na­tu­rens hånd en åseng. Der lø­ber van­det over og står stil­le, indtil der er plads igen i vand­lø­bet, « for­kla­rer Bent Lau­ge Mad­sen og fort­sæt­ter:

» For at und­gå de helt na­tur­li­ge over­svøm­mel­ser be­gynd­te land­bru­get at gra­ve åen dy­be­re. Men hver gang de gra­ve­de, så nær­me­de de sig ha­vets over­fla­de. Dvs. fal­det i åen blev tabt, og der­med blev den dår­li­ge­re til at fø­re van­det væk. «

Der­for vil det ik­ke nyt­te no­get at ven­de til­ba­ge til den ’ gam­le’ plan.

Iføl­ge bi­o­lo­gen vil det end­da kun­ne få fa­ta­le kon­se­kven­ser de ste­der, hvor der sta­dig er hæld­ning til at van­det kan lø­be. Flyt­ter over­svøm­mel­ser­ne » Når van­det lø­ber vildt igen­nem et vand­løb, så ri­ver det bund og si­der op, og der kom­mer sand- van­dring. Så kan det godt væ­re, at man kan red­de nog­le land­mænds mar­ker øverst op­pe i vand­lø­bet, men pro­ble­met eks­por­te­res til kol­le­ger­ne læn­ge­re ne­de. Det Eva Kjer Han­sen op­når er, at hun flyt­ter over­svøm­mel­ser­ne, « for­kla­rer Bent Lau­ge Mad­sen.

Han næv­ner Holste­bro som en en­de­sta­tion for vand, der får lov til at fa­re li­ge igen­nem. En by, der li­ge nu op­le­ver sto­re over­svøm­mel­ser.

Iføl­ge Bent Lau­ge Mad­sen skal vi i ste­det ha­ve vand­brem­sen til­ba­ge i vand­lø­be­ne. Det vil si­ge fort­sæt­te det ar­bej­de, som har væ­ret i gang med re­stau­re­rin­ger af de na­tur­li­ge vand­løb.

Og mens det i Dan­mark li­ge nu dis­ku­te­res, om vand­lø­be­ne skal ren­ses me­re, så kig­ger an­dre lan­de mod de dan­ske re­sul­ta­ter.

» I Tjek­ki­et, hvor jeg ar­bej­der en del, der er man i fuld gang med at gen­ska­be de na­tur­li­ge vand­løb for at for­sø­ge at mini­me­re over­svøm­mel­ser i Prag. Jeg har haft ad­skil­li­ge tjek­ki­ske de­le­ga­tio­ner på be­søg ved dan­ske vand­løb, hvor de så, hvor­dan vi be­hand­le­de vand­løb for at mini­me­re ri­si­ko­en for over­svøm­mel­ser, « si­ger Bent Lau­ge Mad­sen.

Bent Lau­ge Mad­sen for­tæl­ler, at da vand­løbs­lo­ven blev la­vet til­ba­ge i 1982, hvor mil­jø­et for før­ste gang rig­tigt kom på dags­or­de­nen, var det rent ’ anar­ki’. Man­ge vand­løb var ble­vet ren­set og gra­vet alt for bre­de.

Nu hå­ber han ik­ke, at Ven­stre vil øde­læg­ge år­ti­ers ar­bej­de. Al­li­an­cen mel­lem land­mæn­de­ne i Bæ­re­dyg­tigt Land­brug og den nu tid­li­ge­re mil­jø­mi­ni­ster Eva Kjer Han­sen ( V) har til­sy­ne­la­den­de væ­ret end­nu tæt­te­re end hidtil kendt. 4. novem­ber send­te mil­jø­mi­ni­ste­ren et så­kaldt hyr­de­brev til al­le lan­dets kom­mu­ner, hvor hun over­for kom­mu­nal­be­sty­rel­ser­ne og borg­me­stre­ne un­der­stre­ge­de, at de har pligt til at fore­byg­ge over­svøm­mel­ser af are­a­ler­ne langs vand­lø­be­ne blandt an­det ved at sik­re en til­pas grø­de­skæ­ring i vand­lø­be­ne.

Men bre­vet var al­le­re­de sendt til ’ for­tro­lig ori­en­te­ring’ hos Bæ­re­dyg­tigt Land­brug, in­den det hav­ne­de i po­st­kas­sen hos kom­mu­ner­ne.

Det vi­ser et svar fra mil­jø­mi­ni­ste­ren til det Ra­di­ka­le Ven­stres Ida Auken, som BT er i be­sid­del­se af. ’ For­sømt på det grove­ste’ An­dre in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner fik ik­ke sam­me eks­klu­si­ve læ­se­mu­lig­hed. Hos Dan­marks Na­tur­fred­nings­for­e­ning så man in­tet brev. Det for­tæl­ler land­brugs­po­li­tisk se­ni­o­r­rå­d­gi­ver Thy­ge Ny­gaard.

» Vi fin­der det stærkt be­tæn­ke­ligt, at det kun går i hø­ring hos Bæ­re­dyg­tigt Land­brug og ik­ke hos an­dre or­ga­ni­sa­tio­ner, som har en helt legitim in­ter­es­se i em­net. Det er ik­ke så­dan, en mi­ni­ster skal age­re. Hun er mi­ni­ster for he­le fol­ket, og hun har en pligt til at hø­re al­le, der har en legitim in­ter­es­se in­den for hen­des resor­t­om­rå­de, og det har mi­ni­ste­ren for­sømt på det grove­ste i den her sag, « si­ger han.

Hel­ler ik­ke Dan­marks Sport­s­fi­sker­for­bund el­ler Land­brug & Fø­de­va­rer fik bre­vet. I strid med god for­valt­nings­skik Frem­gangs­må­den væk­ker kri­tik hos Bent Gre­ve, pro­fes­sor ved Roskil­de Uni­ver­si­tet og eks­pert i for­valt­nings­ret.

» Det er ik­ke no­get juri­disk pro­blem i at gø­re, som mi­ni­ste­ren har gjort i den­ne sag, men det er ik­ke god for­valt­nings­skik. Det vil­le det væ­re at gi­ve de par­ter, som har en in­ter­es­se i sa­gen, sam­me mu­lig­hed for at se bre­vet og even­tu­elt gø­re ind­ven­din­ger. Jeg kan godt for­stå, hvis an­dre in­ter­es­se­or­ga­ni­sa­tio­ner sy­nes, det er mærk­vær­digt, for det kan gi­ve et skævt for­løb i for­hold til den se­ne­re be­slut­nings­pro­ces, « si­ger Bent Gre­ve.

Eva Kjer Han­sen skrev i går i en skrift­lig kom­men­tar til BT:

» Bæ­re­dyg­tigt Land­brug hav­de ud­vist sær­lig in­ter­es­se for pro­blem­stil­lin­gen om­kring grø­de­skæ­ring, som der var en ak­tu­el di­a­log med dem. I den for­bin­del­se var det na­tur­ligt at sen­de hyr­de­bre­vet til ori­en­te­ring hos Bæ­re­dyg­tigt Land­brug. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.