MAR­KE­RET IK­KE FOR PUM­PET

BT - - NYHEDER -

DEN RET­TE STØB­NING li­ge gra­fi­ske de­sig­ne­re fra blandt an­det Rusland, USA og Paki­stan fik til­sendt sam­me bil­le­de af en mand. De­sig­ner­ne fik der­ef­ter til op­ga­ve at pro­du­ce­re de­res egen ver­sion af bil­le­det, så man­den kom til at frem­stå flot­test mu­ligt.

‘ Pho­tos­hop og re­tou­chér den­ne mand, så han bli­ver me­re at­trak­tiv for folk i dit land. Al­le æn­drin­ger, her­un­der hans fi­gur, form og far­ve og så vi­de­re er op til dig. Du kan æn­dre al­le træk.’

Bil­le­der­ne kom re­tur i man­ge for­skel­li­ge ud­ga­ver, og det er ty­de­ligt at se, at den ide­el­le man­de­krop æn­drer bå­de form, far­ve og sta­tur, alt ef­ter na­tio­na­li­tet. Nog­le har få­et stort, mørkt fuldskæg, an- dre langt lyst hår. Nog­le har hår på bry­stet, an­dre er glat­te som en bar­ne­num­se. Hos nog­le hæn­ger ma­ven ud over buk­se­kan­ten, mens ma­vemus­k­ler­ne hos an­dre står så skar­pe, at der er lagt skyg­ger mel­lem six­pa­ck­en.

For­må­let er, iføl­ge hjem­mesi­den, at sæt­te fo­kus på at kam­pen for en per­fekt krop ik­ke kun gæl­der kvin­der. Og­så mænd fø­ler sig pres­se­de til at væ­re stær­ke­re, slan­ke­re el­ler me­re musku­lø­se:

‘ Må­let med pro­jek­tet er at sæt­te gang i en re­vo­lu­tion: at star­te re­el­le for­an­drin­ger om kro­p­si­de­a­let, at hjæl­pe folk til at pri­o­ri­te­re sund­hed over ud­se­en­de og at frem­me kro­p­s­selvsik­ker­hed ver­den over.’

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.