Be­slag­læg­ger 423 fu­sken­de hjem­mesi­der

BT - - NYHEDER -

423 hjem­mesi­der, som po­li­ti­et mistæn­ker for at væ­re fal­ske el­ler for at sæl­ge ulov­li­ge ko­pi­va­rer af kend­te pro­duk­ter, er ble­vet be­slag­lagt.

Det er Statsad­vo­ka­ten for Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet – bed­re kendt som Bag­mand­spo­li­ti­et – der på bag­grund af ken­del­ser fra Kø­ben­havns By­ret, har luk­ket si­der­ne.

Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den får for­bru­ger­ne en­ten tvivls­om­me og ulov­li­ge ko­pi­va­rer ud af de­res han­del, el­ler de bli­ver fra­nar­ret de­res pen­ge via så­kaldt phis­hing af kre­dit­kort- el­ler bank­da­ta.

An­kla­ge­myn­dig­he­den for­moder, at de kri­mi­nel­le be­nyt­ter sig af ro­bot­ter, da nog­le af op­kø­be­ne er me­get mistænk­som­me. Op­kø­ber do­mæ­ne­nav­ne » Vi har en mi­stan­ke om, at ger­nings­mæn­de­nes via ro­bot­ter lø­ben­de skan­ner net­tet og kø­ber do­mæ­ne­nav­ne umid­del­bart ef­ter, at re­gi­stre­rin­gen er ud­lø­bet, « si­ger Dor­te Frand­sen, se­ni­o­r­ankla­ger fra Bag­mand­spo­li­ti­et .

» I nog­le til­fæl­de er det helt op­lagt, at der er fo­re­gå­et no­get ulov­ligt. Ek­sem­pel­vis er der en hjem­mesi­de, der op­rin­de­ligt til­hør­te et gospel­kor i en lands­by, der nu sæl­ger sko af mær­ket Supra. « Ef­ter­forsk­ning fort­sæt­ter Sa­gen er den stør­ste af sin art, og det er or­ga­ni­sa­tio­nen E- mær­ket, der har ind­gi­vet po­li­ti­an­mel­del­sen 14. de­cem­ber 2015.

E- mær­ket er en dansk cer­ti­fi­ce­rings­ord­ning, som bl. a. skan­ner in­ter­net­tet for at tjek­ke hjem­mesi­der, der er ret­tet mod det dan­ske mar­ked.

Ef­ter­forsk­nin­gen mod bag­mæn­de­ne og de net­værk, der står bag net­svind­len, fort­sæt­ter.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.