GU­I­DE 5 ting, du skal væ­re op­mærk­som på, hvis du over­ve­jer at skif­te re­al­kre­dit­sel­skab

BT - - NYHEDER -

Kon­cer­n­chef Mi­cha­el Ras­mus­sen Løn: Pen­sions­bi­drag ( 23 pct.): » Jeg kan godt for­stå, at det er fru­stre­ren­de, at pri­ser­ne sti­ger. Det er og­så der­for, at vi gør alt, hvad vi kan for at for­tæl­le vo­res kun­der, hvad bag­grun­den er. « » Der ven­ter en ræk­ke ka­pi­tal­krav fra in­ter­na­tio­na­le myn­dig­he­der om, at vi skal læg­ge fle­re pen­ge til si­de som sik­ker­hed for de lån, vi yder. Vi skal in­den 2019 skal fin­de 10 mil­li­ar­der ek­stra. Der­u­d­over er der li­ge nu en ræk­ke yder­li­ge­re for­slag på bor­det, der – selv hvis de en­der med kun at bli­ve im­ple­men­te­ret i en mini­mums­ver­sion – vil ud­for­dre os væ­sent­ligt. Vi for­ven­ter, at vi skal ud og fin­de om­kring 15 mil­li­ar­der ek­stra ud­over de 10 mil­li­ar­der. « » Nykredit er Dan­marks stør­ste ud­lå­ner. Der­for har vi et kæm­pe an­svar for at dri­ve en an­svar­lig for­ret­ning. Selv­om kra­ve­ne ik­ke er en­de­ligt ved­ta­get, bli­ver vi nødt til at for­hol­de os til, at de er på bor­det og med al sand­syn­lig­hed vil bli­ve im­ple­men­te­ret i en el­ler an­den form. « Om­kost­nin­ger/ be­spa­rel­ser Om­kost­nin­ger­ne ved at skif­te sel­skab vil ty­pisk væ­re: • Ca. 1.000 kr. for at op­si­ge lå­net hos dit nu­væ­ren­de sel­skab. • Ca. 1.660 kr. for re­gi­stre­ring i Ting­lys­nin­gen. • Ca. 10.000 kr. for op­ret­tel­se hos det nye sel­skab • Be­spa­rel­sen på et al­min­de­ligt lån på 2 mio. kr. vil væ­re 3.500 kr. om året før skat ved at gå fra Nykredit til den bil­lig­ste på mar­ke­det. Lå­nets stør­rel­se Jo stør­re lån, jo stør­re be­spa­rel­se. Lå­net skal væ­re af en vis stør­rel­se, før man bør ar­bej­de på at skif­te sel­skab. Græn­sen er 4 mio. kr. Lå­ne­ty­per Det vil ty­pisk kun­ne sva­re sig at skif­te sel­skab, hvis man har en­ten et 2 pct. lån el­ler et 4 pct. lån. Om­vendt vil det for­ment­lig ik­ke kun­ne be­ta­le sig at skif­te sel­skab, hvis man sid­der med et 2,5 pct. lån el­ler et 3,5 pct. lån. Tids­ho­ri­sont Hvis man har fo­re­stå­en­de flyt­te­pla­ner – in­den for de næ­ste tre- fem år – vil det ik­ke gi­ve me­ning at skif­te sel­skab.

Lav­prak­tisk

Vil man skif­te re­al­kre­dit­sel­skab, skal man blot ta­ge kon­takt til kre­dit­for­e­nin­gen, man vil skif­te til. Her fo­re­læg­ger man si­ne pla­ner og får en kon­kret be­reg­ning. Det nye sel­skab sør­ger for ind­fri­el­se fra den gam­le kre­dit­for­e­ning og sør­ger for op­lys­nin­ger­ne i Ting­lys­nin­gen. På Re­al­kre­dit­kon­su­len­ten. dk kan du bru­ge en ’ Bi­drags­be­reg­ner’ til at se pris­for­skel­len i bi­drag hos kre­dit­for­e­nin­ger­ne. Kil­de: Martin Rie­del, Re­al­kre­dit­kon­su­len­ten. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.