Spio­ner af­lyt­te­de Ber­lusco­ni

BT - - NYHEDER -

SPIO­NA­GE Jeg har op­sagt min stil­ling som fa­stan­sat vært i DR for at bli­ve kul­tur­chef i Käh­ler- kon­cer­nens re­stau­ran­ter fra 1. marts Ane Cortzen USAs am­bas­sa­dør i Rom måt­te tirs­dag stå sko­le­ret i det ita­li­en­ske uden­rigs­mi­ni­ste­ri­um ef­ter for­ly­den­der i me­di­er­ne om, at ame­ri­kan­ske ef­ter­ret­ning­s­tje­ne­ster af­lyt­te­de pre­mi­er­mi­ni­ster Sil­vio Ber­lusco­nis te­le­fon i 2011. Avi­sen La Re­pu­bbli­ca skri­ver, at Na­tio­nal Securi­ty Agen­cy ( NSA) spio­ne­re­de mod Sil­vio Ber­lusco­ni, der i fi­re pe­ri­o­der var pre­mi­er­mi­ni­ster i Ita­li­en.

Af­lyt­nin­gen ske­te an­gi­ve­ligt for fi­re år si­den, da Ber­lusco­nis re­ge­ring var un­der pres i for­bin­del­se med eu­rokri­sen.

Iføl­ge La Re­pu­bbli­ca vi­ser do­ku­men­ter fra WikiLe­aks, at den 79- åri­ge me­di­e­mogul var mål for NSAs spio­na­ge i åre­ne 2008- 2011.

Am­bas­sa­dør Jo­hn Phi­lips mød­tes med di­rek­tø­ren for uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et Mi­che­le Va­len­si­se tirs­dag ef­ter­mid­dag. Ef­ter mø­det ud­send­te mi­ni­ste­ri­et en ud­ta­lel­se, hvor det for­kla­re­de, at Ita­li­en har bedt om ’ spe­ci­fik­ke af­kla­rin­ger af det, der er kom­met frem om be­gi­ven­he­der­ne i 2011’.

Phi­lips ’ for­sik­re­de os om, at han med det sam­me vil sen­de spørgs­må­let vi­de­re til si­ne over­ord­ne­de’, hed­der det vi­de­re i ud­ta­lel­sen. Lo­ve­de bed­ring i 2014 Un­der mø­det på­pe­ge­de Phi­lips og­så, at præ­si­dent Ba­ra­ck Oba­ma for­bød af­lyt­nin­ger af USAs næ­re ven­ner og al­li­e­re­de i 2014.

Den­gang traf Oba­ma be­slut­nin­gen for at lap­pe på for­hol­det til den ty­ske kans­ler An­gela Mer­kel, ef­ter at det kom frem, at NSA hav­de af­lyt­tet hen­des mo­bil­te­le­fon.

Ar­kiv­fo­to: Bjar­ke Bo Ol­sen

For en gangs skyld er det ik­ke Sil­vio Ber­lusco­ni, der står sko­le­ret, ef­ter kri­ti­ske avis­ar­tik­ler, men en ame­ri­kansk am­bas­sa­dør for uret be­gå­et mod den da­væ­ren­de ita­li­en­ske pre­mi­er­mi­ni­ster. Ar­kiv­fo­to: AFP

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.