Kul­tur Co­ster- Wal­dau jag­ter

BT - - KULTUR -

kon­kur­ren­ce­gen har Co­ster- Wal­dau der­for al­drig spurgt sig selv, hvor­vidt hans drøm­me om Hol­lywood var for højt­fly­ven­de. Nys­ger­rig » Jeg sy­nes, det er sjovt at le­ge, og jeg er me­get nys­ger­rig. Jeg har der­i­mod al­drig brugt så me­get ener­gi på at tæn­ke på od­dse­ne.

Der er så man­ge sku­e­spil­le­re med de sam­me drøm­me, at det næ­sten er ab­surd. Hvis man der­for be­gyn­der at tænk­te på al­le de even­tu­el­le grun­de til, at det ik­ke kan la­de sig gø­re, er der ab­so­lut in­tet for­mål med at ta­ge ud. Til at be­gyn­de med tro­e­de jeg jo, det var umu­ligt at kom­me ind på sku­e­spil­ler­sko­len, men det lyk­ke­des, og så var jeg sinds­sygt hel­dig at kom­me med i ’ Nat­te­vag­ten’, al­le­re­de mens jeg var på sko­len, « for­tæl­ler Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau, og fort­sæt­ter:

» Der var ik­ke så me­get tid til at spe­ku­le­re over, om det vil­le lyk­kes. Det var der til gen­gæld se­ne­re. Året ef­ter ’ Mi­se­ry Har­bor’ (’ Flug­ten fra Jan­te’ i 1999, red.), hvor jeg spil­le­de en ho­ved­rol­le i en stor skan­di­na­visk film tænk­te jeg – ’ nu kø­rer det sgu’ – men så stod det helt stil­le i lang tid,

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.