Mester­vær­ket

BT - - KULTUR -

indtil jeg fi k en re­k­la­me­fi lm i Syd­afri­ka, og der nå­e­de jeg at tæn­ke, at det he­le ik­ke var så fedt al­li­ge­vel. «

Lang­somt kom Co­ster- Wal­dau i gang igen med den bri­ti­ske spionfi lm ’ Enig­ma’, som han var glad for, og si­den har han rundt reg­net til­bragt halv­de­len af sin tid i ud­lan­det. Sta­dig med ud­gangs­punkt i fa­mi­li­en i Lyng­by med hu­stru­en Nukâka og to døtre.

Fø­ler Ni­ko­laj Co­ster- Wal­dau, at han of­rer no­get for at hol­de kar­ri­e­ren i ud­lan­det kø­ren­de?

» Der er for­de­le og ulem­per ved det, men jeg vil ab­so­lut ik­ke bru­ge be­gre­bet ’ at of­re sig’, for­di det er et valg. Det er jo no­get, jeg vil. Og no­get jeg gør. Det er hel­ler ik­ke så­dan, at jeg – når jeg er et sted – fø­ler skyld over, at jeg er et dår­ligt men­ne­ske, for­di jeg er væk fra min fa­mi­lie.

Det vil­le væ­re pa­te­tisk. Så kun­ne jeg jo ba­re la­de væ­re. Man må ta­ge sig selv al­vor­ligt . «

Drøm­men om fi lmen

» Jeg har al­le­re­de op­le­vet me­get, og jeg har ar­bej­det over he­le ver­den og mødt me­get in­spi­re­ren­de men- ne­sker. I Hol­lywood er der selv­føl­ge­lig en del li­ge­gyl­dig fer­nis, men der er og­så en me­get høj kon­cen­tra­tion af de mest kre­a­ti­ve og mu­si­kalsk tæn­ken­de men­ne­sker som tæn­kes kan, og oft e en vil­je til nytænk­ning, der er stør­re end i Dan­mark.

Nog­le af de fi lm, jeg be­un­drer mest, er ba­re så sinds­sygt godt la­vet, at kan jeg væ­re hel­dig en gang at væ­re med i en hel­støbt fi lm, der kan gi­ve an­dre sam­me op­le­vel­se, som jeg selv hav­de som ung med ’ On­ce Upon a Ti­me in Ame­ri­ca’ el­ler an­dre mester­vær­ker, så vil det væ­re fuld­stæn­dig fan­ta­stisk. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.