Dra­ma i Tor­i­no

BT - - SPORTEN -

Men Bay­erns fø­ring kun­ne eft er de før­ste 45 mi­nut­ter, hvor de i sto­re pe­ri­o­de pres­se­de det de­fen­siv­t­o­ri­en­te­re­de Ju­ven­tus- mand­skab i bund, sag­tens ha­ve væ­ret end­nu stør­re.

Eft er et kvar­ters spil kik­se­de Robert Lewan­dowski en afl eve­ring til Tho­mas Mül­ler, der be­fandt sig i fri scor­ings­po­si­tion tæt in­de for­an mål, mens Ju­ven­tus’ ve­te­ran­må­l­mand Gi­an­lu­i­gi Buff on i det 30. mi­nut di­ske­de op med red­nin­ger, da såvel Ju­an Ber­nat som Robert Lewan­dowski hav­de kva­li­fi ce­re­de af­slut­nings­for­søg in­den­for må­l­ram­men.

Ju­ven­tus for­søg­te fra an­den halv­legs begyndelse at ven­de sla­gets gang ved at sen­de bra­si­li­a­ne­ren Her­na­nes på ba­nen i ste­det for midt­ba­ne­spil­le­ren Clau­dio Mar­chi­sio.

Det fi k in­gen umid­del­bar po­si­tiv eff ekt. Så­le­des brag­te Arj­en Rob­ben ty­sker­ne for­an 2- 0, da han i det 55. mi­nut af­drib­le­de Ju­ven­tus- for­sva­ret og med et vel­pla­ce­ret skud med ven­stre­be­net send­te bol­den i net­ma­sker­ne. Tak­tik- skift e vend­te kam­pen Det slog dog ik­ke Ju­ven­tus ud.

I ste­det for at læg­ge sig ned, gik de til an­greb mod Bayern- for­sva­ret, der mang­le­de ska­de­de ka­pa­ci­te­ter som Jero­me Bo­a­teng, Hol­ger Badstu­ber og Javi Mar­ti­nez.

Den tak­tik skul­le vi­se sig at væ­re den rig­ti­ge.

Ju­ven­tus fi k i det 68. mi­nut re­du­ce­ret til 1- 2, da Paulo Dy­ba­la pas­se­re­de Ma­nu­el Neu­er i Bayern- må­let eft er en stor per­son­lig fejl af stop­pe­ren Jos­hua Kim­mi­ck. Og blot ot­te mi­nut­ter se­ne­re kom ud­lig­nin­gen, da Alva­ro Mora­to spil­le­de ind­skif­te­de Ste­fa­no Stu­ra­do tæt in­de for­an mål fri til scor­ing.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.