Peps gen­færd

BT - - SPORTEN -

an­det et bil­le­de af et fl y, der ven­der om, har haft sin sej­rs­gang med til­hø­ren­de tekst om, at ca­ta­la­ne­ren nok har fortr­udt.

Men Gu­ar­di­o­la skal nok kom­me til Ci­ty til som­mer - spørgs­må­let er ba­re, hvil­ket hold han over­ta­ger.

Li­ge nu lig­ner det et ta­ber­hold med de tre ne­der­lag til Lei­ce­ster, Tot­ten­ham og Chel­sea i frisk erin­dring, og selv­om ma­na­ger Ma­nu­el Pel­le­gri­ni ik­ke har no­get job at mi­ste, skal han i aft enens Cham­pions Le­ague- op­gør mod Dy­na­mo Kiev til­ba­ge på vin­der­spo­ret, hvis ik­ke Det er vir­ke­lig ik­ke pro­ble­met. Al­le spil­le­re og sta­ben tæn­ker kun på den­ne sæ­son. Vi har vig­ti­ge ud­for­drin­ger i år, og vi er fo­ku­se­re­de i al­le kam­pe stem­mer­ne om den dår­li­ge Gu­ar­di­o­la- eff ekt skal få ek­stra styr­ke. Selv vil han ik­ke hø­re ta­le om no­gen Gu­ar­di­o­la- eff ekt.

» Det er vir­ke­lig ik­ke pro­ble­met. Al­le spil­le­re og sta­ben tæn­ker kun på den­ne sæ­son. Vi har vig­ti­ge ud­for­drin­ger i år, og vi er fo­ku­se­re­de i al­le kam­pe, « sag­de Pel­le­gri­ni på gårs­da­gens pres­se­mø­de.

» I mor­gen er det Cham­pions Le­ague, der­eft er har vi fi na­len ( Ca­pi­tal One Cup mod Li­ver­pool, red.) på Wem­bley på søn­dag, og ons­dag ven­der vi til­ba­ge til Pre­mi­er Le­ague. Det er me­get nemt, for vi fo­ku­se­rer på at vin­de me­tal i den­ne sæ­son. « Fi­a­sko vil øge kri­tik Et sted, de ik­ke kom­mer til at vin­de me­tal i den­ne sæ­son, er FA Cup’en. Her spa­re­de Ma­nu­el Pel­le­gri­ni mas­ser af spil­le­re, og han star­te­de kam­pen med fem de­butan­ter – og tab­te 5- 1. Det gav en min­dre storm­fl od af kri­tik, og hvis den ma­nøv­re ik­ke ba­re skal lig­ne en hån mod en el­lers pre­sti­ge­fuld tur­ne­ring, kræ­ver det en sejr i Ukrai­ne.

Det me­ner Daily Mir­r­ors Man­che­ster- mand, David McDon­nell.

» Den enk­le sand­hed for Pel­le­gri­ni og hans spil­le­re er, at fi asko i Kiev kun vil for­stær­ke kri­tik­ken, der al­le­re­de har ramt dem. Et fj er­de ne­der­lag i træk – i en sæ­son, der al­le­re­de tru­er med at smul­dre eft er be­slut­nin­gen om at an­non­ce­re Pep Gu­ar­di­o­la som Pel­le­gri­nis afl øser den­ne sæ­son – er ik­ke en mu­lig­hed, « skri­ver David McDon­nell i en klum­me.

Det ved Pel­le­gri­ni godt. Der­for har han og­så ta­get he­le ka­va­le­ri­et med til Kiev. Og han læg­ger pres på de ve­lud­hvi­le­de Ser­gio Agüero, Joe Hart, Vin­cent Kom­pa­ny, Ni­co­las Ota­men­di, Yaya Tou­re, Fer­nan­din­ho, David Silva og Ra­he­em Ster­ling.

» Det her er ab­so­lut an­der­le­des ( end i FA Cup’en, red.). Vi vil for­sø­ge at gå vi­de­re, selv­om vi ved, at vi har en svær kamp i mor­gen. Det vig­ti­ge er vo­res vig­ti­ge spil­le­res præ­sta­tion. Det er de før­ste 90 mi­nut­ter af en 180 mi­nut­ters kamp. Uan­set hvad der sker, er det ik­ke slut i mor­gen ( i aft en, red.), « si­ger Pel­le­gri­ni til klub­bens hjem­mesi­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.