’ Det per­fek­te valg’

BT - - SPORTEN - BT I BAR­CE­LO­NA

» Und­skyld – jeg har ondt i hal­sen, så te er det helt rig­ti­ge, « si­ger han hæst og fort­sæt­ter:

» Jo – det var en van­ske­lig dag, men jeg er ik­ke be­kym­ret. At vi over­ho­ve­det kom på ba­nen i dag ( i går, red.), var en stor sejr for os, for me­ka­ni­ker­ne blev først fær­di­ge med at lø­se man­da­gens softwa­re- pro­ble­mer klok­ken tre i mor­ges. Og da vid­ste vi al­le­re­de, at vi vil­le få bal­la­de med mo­to­ren i lø­bet af da­gen. Det vig­ti­ge er, at vi har er­kendt pro­ble­met – og har en løs­ning klar. « Ik­ke op­ti­ma­le for­be­re­del­ser Han læg­ger ik­ke skjul på, at tea­mets for­be­re­del­ser til 2016- sæ­so­nen ik­ke har væ­ret op­ti­ma­le. Først i de­cem­ber kom den en­de­li­ge af­ta­le om at over­ta­ge Lo­tus på plads, og der­for er tea­mets 2016- mo­del op­rin­de­lig kon­stru­e­ret til en Mer­ce­des- mo­tor.

» Det har da væ­ret lidt tri­cky, « si- ger han med et smil, mens han rø­rer rundt i te­en.

» Det er rig­tig, at vi kom me­get sent i gang, men det er et lang­sig­tet pro­jekt, så det er ik­ke no­get af­gø­ren­de. Li­ge nu har vi nog­le pro­ble­mer, som vi skal ha­ve løst, men at vi over­ho­ve­det hav­de en bil klar, da te­sten star­te­de man­dag klok­ken ni, var en kæm­pe suc­ces for al­le i tea­met. «

På trods af gårs­da­gens pro­ble­mer er Vas­seur over­be­vist om, at Re­naults 2016- mo­tor bli­ver en suc­ces. Han på­pe­ger, at Red Bull- tea­met kø­rer med iden­ti­ske mo­to­rer, og at For mig var Ke­vin den per­fek­te kan­di­dat til vo­res le­di­ge sæ­de de slut­te­de i top tre bå­de man­dag og i går.

» Vi har ta­get et gan­ske stort skridt med mo­to­ren, og der kom­mer end­nu en mar­kant up­da­te in­den for den nær­me­ste frem­tid, « si­ger Vas­seur.

I dag over­ta­ger Ke­vin Magnus­sen Re­nault- ra­ce­ren, og dan­ske­ren kø­rer ef­ter pla­nen og­så tors­dag. Ek­stra mo­ti­ve­ret til den­ne sæ­son » Jeg har kendt Ke­vin i snart man­ge år. Han kør­te ik­ke for mig i ju­ni­o­r­klas­ser­ne, men han var en hård kon­kur­rent. Han var al­tid med i top­pen, og så hav­de han en dår­lig op­le­vel­se i 2015, der har gjort ham ek­stra mo­ti­ve­ret til den­ne sæ­son. For mig var Ke­vin den per­fek­te kan­di­dat til vo­res le­di­ge sæ­de. «

Al­li­ge­vel har der fl­o­re­ret hi­sto­ri­er om, at McLa­rens bel­gi­ske re­ser­ve­kø­rer Stof­fel Van­do­or­ne var Vas­seurs første­valg.

» Kom­plet bulls­hit, « si­ger Vas­seur og sæt­ter te­kop­pen hårdt i bor­det.

» Jeg for­står slet ik­ke, hvor­for den hi­sto­rie er ble­vet så stor i Dan­mark. En bel­gisk jour­na­list spurg­te mig ved team­præ­sen­ta­tio­nen i Pa­ris, om jeg var in­ter­es­se­ret i Van­do­or­ne, og selv­føl­ge­lig sva­re­de jeg: ’ Jo – men han har jo kon­trakt med McLa­ren’. Det er mit job at væ­re in­ter­es­se­ret i al­le go­de ra­cer­kø­re­re, men det be­ty­der jo ik­ke, at jeg vil hy­re dem al­le sam­men. Jeg er me­get til­freds med de to kø­re­re, jeg har – Ke­vin og Jo­ly­on Pal­mer ud­gør en rig­tig god kom­bi­na­tion. «

Der­for skal Ke­vin Magnus­sen hel­ler ik­ke be­kym­re sig om 2017.

» Selv­om der som sagt er ta­le om et lang­sig­tet pro­jekt, skal al­le i tea­met nu kon­cen­tre­re sig om 2016. Det er alt for tidligt at tæn­ke på 2017, « si­ger Vas­seur.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.