Det du­e­de ba­re ik­ke

BT - - SPORTEN -

FY­RING

Ivan Savvi­dis, før­te til Men så­dan er fod­bold­ver­de­nen, og det må man så ac­cep­te­re, og det har jeg ik­ke pro­ble­mer med, « til­fø­jer Frank Ar­ne­sen.

Indtil nu har det væ­ret spar­somt med op­lys­nin­ger om, hvor­for sa­m­ar­bej­det mel­lem dan­ske­ren og den græ­ske klub ik­ke kun­ne fort­sæt­te.

I en kort med­del­el­se skrev PA­OK, at det var for­skel­li­ge fi lo­so­fi er i for­hold til op­byg­ning og le­del­ses­stil, der var år­sa­gen.

Den for­kla­ring be­kræft er Frank Ar­ne­sen.

» Hvis man sy­nes, at fi lo­so­fi en med at le­de en klub er så langt fra ens egen, må man ta­ge af­sked, og det gjor­de vi så. Men jeg vil ik­ke kom­me ind på, hvad det kon­kret var. Det for­bli­ver in­ter­nt. «

Frank Ar­ne­sen af­vi­ser at gå i de­tal­jer om fy­rin­gen. Men han for­tæl­ler, at brud­det kom net­op nu, for­di par­ter­ne hav­de en klau­sul i hans el­lers tre år lan­ge kon­trakt, der gjor­de, at de kun­ne op­si­ge sa­m­ar­bej­det eft er et år, hvis det ik­ke fun­ge­re­de op­ti­malt. Ue­nig med eje­ren Og det var den klau­sul, som klub­bens ejer, Ivan Savvi­dis, be­nyt­te­de sig af, da tå­l­mo­dig­he­den med Frank Ar­ne­sen og de­res ue­nig­he­der slap op.

» Det var ge­ne­relt ( ue­nig­he­den, red.), og al­le­re­de eft er nog­le må­ne­der kun­ne jeg mær­ke, at Mr. Savvi­dis vil­le kø­re klub­ben på en an­den må­de, end den jeg fo­re­trak. Vi for­søg­te at ta­le om det i et halvt års tid, men da det ik­ke lyk­ke­des at bli­ve eni­ge, var det bed­re at gå fra hin­an­den, « si­ger Frank Ar­ne­sen.

Selv­om Frank Ar­ne­sen ik­ke vil gå i de­tal­jer, an­ty­der han, at ue­nig- Det var ge­ne­relt ( ue­nig­he­den, red.), og al­le­re­de eft er nog­le må­ne­der kun­ne jeg mær­ke, at Mr. Savvi­dis vil­le kø­re klub­ben på en an­den må­de, end den jeg fo­re­trak he­den må­ske ud­sprang af, hvor­vidt hol­det skul­le byg­ges op over tid af un­ge ta­len­ter, der må­ske ik­ke vil­le slå igen­nem li­ge med det sam­me.

» Der var nog­le in­ter­es­san­te un­ge spil­le­re, som var kom­met ind, og der var man­ge græke­re på hol­det. PA­OK var den ene­ste klub i top­pen, som spil­le­de med så man­ge og un­ge græke­re, og de skal selv­føl­ge­lig ha­ve de­res tid til at bli­ve top­spil­le­re, « si­ger Frank Ar­ne­sen og af­vi­ser igen at kom­men­te­re på, om ar­bej­det med de un­ge spil­le­re var cen­trum for de­res ue­nig­he­der, men si­ger:

» Så­dan er li­vet, og så må man ta­ge det med. Når du ta­ger så­dan­ne ste­der hen ( Græken­land, red.), så ved du, at det kan bli­ve emo­tio­nelt. Og så er det op til le­del­sen at be­stem­me, om den vil væ­re tå­l­mo­dig el­ler ej. «

Frank Ar­ne­sen for­tæl­ler, at han trods sit mis­lyk­ke­de op­hold i PA­OK, sta­dig har am­bi­tio­ner om bli­ve sport­s­di­rek­tør i en eu­ro­pæ­isk klub.

» Hvis der kom­mer no­get in­ter­es­sant, vil jeg lyt­te eft er, det er helt sik­kert. Fra den 29. i den­ne må­ned er jeg fri. Så fra på man­dag kan jeg gø­re, hvad jeg vil. Men i før­ste om­gang har jeg for­læn­get min aft ale om at dæk­ke land­skam­pe hos SBS, « si­ger Frank Ar­ne­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.