Ge­ra­ni­um med kurs mod tred­je stjer­ne

BT - - SPORTEN -

Eft er fl ere års til­løb får Ge­ra­ni­um en­de­lig sin tred­je Mi­chel­in­stjer­ne. Så­dan ly­der dom­men fra de to book­ma­ke­re, som i skri­ven­de stund er ude med odds på, hvor­dan stjer­ner­ne bli­ver for­delt af fol­ke­ne bag Mi­che­lin- gu­i­den se­ne­re i dag.

Så­le­des har Nor­di­cBet blot odds 1,65 på, at det sker, mens Bet25 er helt ne­de i 1,55.

» Ge­ra­ni­um har i fl ere år lig­get på vip­pen til at få stjer­ne num­mer tre, og vi har svært ved at se, hvor­dan Mi­che­lingu­i­den kan und­gå at be­løn­ne Ras­mus Ko­fo­ed i 2016. Han har vist kon­ti­nu­i­tet på et ek­stremt højt ni­veau gen­nem ad­skil­li­ge år, og den slags ple­jer Mi­che­li­nan­mel­der­ne med ti­den at ho­no­re­re « , si­ger Nor­di­cBets od­ds­sæt­ter Ton­ni Munk Jensen.

Bå­de No­ma og AOC for­ven­tes at fast­hol­de de­res to stjer­ner, mens Nor­di­cBet spår, at aar­hu­si­an­ske ’ Fre­de­riks­høj’ får sin an­den stjer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.