Brø­let Far dræb­te sin 25- åri­ge dat­ter

BT - - NYHEDER -

KURT

DRAB

» Vi eft er­for­sker au­to­ma­tisk en sag som drab, når det er ty­de­ligt, at den dø­de ik­ke er af­gå­et ved dø­den af na­tur­li­ge år­sa­ger, « sag­de eft er­forsk­nings­le­der ved Nord­s­jæl­lands Po­li­ti Hen­rik Gun­st til Ritzau. Fa­mi­lie­tra­ge­die Se­ne­re på eft er­mid­da­gen stod det klart, at der var ta­le om en fa­mi­lie­tra­ge­die, hvor en 69- årig far hav­de dræbt sin 25- åri­ge dat­ter og eft er­føl­gen­de ta­get li­vet af sig selv.

De på­rø­ren­de er iføl­ge po­li­ti­et ble­vet un­der­ret­tet. Nord­s­jæl­lands Po­li­ti øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen over for pres­sen.

» Nord­s­jæl­lands

Po­li­ti be­trag­ter hæn­del­sen som en fa­mi­lie­tra­ge­die og øn­sker ik­ke at kom­men­te­re sa­gen yder­li­ge­re, « ly­der det i en kort­fat­tet pres­se­med­del­el­se.

Li­ge­ne blev iføl­ge BTs op­lys­nin­ger fun­det på et af­snit af kir­ke­går­den, hvor der er ned­sat ur­ner. Po­li­ti­et har ik­ke øn­sket at op­ly­se, hvor­dan dra­bet og selv­mor­det fandt sted.

Fle­re per­so­ner fra kir­ke­gårds­per­so­na­let nå­e­de at se de af­dø­de, in­den po­li­ti­et an­kom. BT tal­te i går med en af dem, som var så mær­ket af hæn­del­sen, at han ik­ke øn­ske­de at for­tæl­le, hvad han hav­de set.

Der fo­re­lig­ger in­gen op­lys­nin­ger om, hvad fa­de­rens mo­tiv kan ha­ve væ­ret til at slå dat­te­ren ihjel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.