Ce­li­ne Dion i rø­ren­de co­me­ba­ck

BT - - NYHEDER -

Med et sid­ste kys på ki­sten sag­de Ce­li­ne Dion i slut­nin­gen af ja­nu­ar far­vel til sin æg­te­mand gen­nem me­re end ty­ve år - René Angélil. Tid­li­ge­re var han al­tid til ste­de i sa­len, når den ca­na­di­ske san­ge­r­in­de stod på sce­nen i Las Ve­gas, hvor hun spil­ler fast på Ca­es­ars Pa­la­ce. Tirs­dag af­ten måt­te hun stå der ale­ne.

Det æn­dre­de dog ik­ke på, at han al­tid vil væ­re på sce­nen sam­men med hen­de i ån­den, for­tal­te hun, mens hun kæm­pe­de med tå­rer­ne, da hun i går for før­ste gang si­den sin Renés død igen stod på sce­nen i Las Ve­gas og hyl­de­de ham.

» Gen­nem he­le mit liv har jeg kun haft øje for min mand, der sad der­u­de nat ef­ter nat, « sag­de hun, mens hun kig­ge­de ud på pu­bli­kum.

» Folk tro­e­de, at jeg kig­ge­de på ham, men det be­hø­ve­de jeg ik­ke. For hver gang, jeg luk­ke­de mi­ne øj­ne, kun­ne jeg mær­ke René på sce­nen med mig. Om han sad på sin plads li­ge dér, på bal­ko­nen, var ba­ck­s­ta­ge el­ler hjem­me med bør­ne­ne, var han al­tid på sce­nen sam­men med mig. Og det vil in­tet no­gen­sin­de æn­dre på, « til­fø­je­de hun.

Sid­ste år kom det frem, at René Angélils halskræft igen var brudt ud, ef­ter han to gan­ge tid­li­ge­re var ble­vet ope­re­ret for det. Tred­je gang vi­ste den sig at væ­re ter­mi­nal. Han blev 73 år.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.