’ En sør­ge­lig og al­vor­lig sag’

BT - - NYHEDER -

ÆR­GER­LIGT Rigs­re­vi­sio­nen kom i går med en mar­kant kri­tik af Skat og Skat­te­mi­ni­ste­ri­et i mi­se­ren om den for­mode­de svin­del med ud­be­ta­ling af ud­byt­tere­fu­sion, der iføl­ge mi­stan­ken har dræ­net statskas­sen med op mod 9,1 mil­li­ar­der kro­ner. Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen ( V) øn­sker ik­ke at stil­le op til in­ter­view med Ritzau, men har i ste­det ud­sendt en pres­se­med­del­el­se, hvor han un­der­stre­ger sa­gens al­vor.

» Rigs­re­vi­sio­nen gen­gi­ver jo desvær­re de sam­me ær­ger­li­ge kon­klu­sio­ner, som vi al­le­re­de ken­der, og som vi kun kan ta­ge til ef­ter­ret­ning og læ­re af, « ly­der det fra skat­te­mi­ni­ste­ren. » Det er en li­ge de­le sør­ge­lig og al­vor­lig sag, og jeg er sta­dig dybt for­ar­get over, at kri­mi­nel­le har snydt Skat og skat­te­bor­ger­ne på den­ne må­de, « til­fø­jer han.

Et af de man­ge kri­tik­punk­ter går på, at Skat re­a­ge­re­de me­get sent, selv om man hav­de mod­ta­get ad­vars­ler om svin­del.

» Med den vi­den, vi har i dag, bur­de ud­be­ta­lin­ger­ne væ­re stop­pet langt tid­li­ge­re. Som jeg for­står Skat, fik man først et til­stræk­ke­ligt grund- lag til at gø­re det­te i be­gyn­del­sen af au­gust, « si­ger Kar­sten Lauritzen. ’ Me­get kri­tisa­bel’ I en be­ret­ning vur­de­re­de Rigs­re­vi­sio­nen i går, at Skat og Skat­te­mi­ni­ste­ri­ets til­syn med re­fu­sion af ud­byt­teskat har væ­ret ’ me­get kri­tisa­bel’.

» Skat­te­mi­ni­ste­ri­et har i sit til­syn re­elt ik­ke for­holdt sig til ud­vik­lin­gen i ud­byt­teskat, her­un­der re­fu­sio­ner, « ly­der det. Den mar­kan­te kri­tik kom­mer, ef­ter at Stats­re­viso­rer­ne i sep­tem­ber bad Rigs­re­vi­sio­nen om at un­der­sø­ge, hvor­dan til­sy­net har væ­ret.

Det ske­te på bag­grund af, at der iføl­ge Sær­lig Øko­no­misk og In­ter­na­tio­nal Kri­mi­na­li­tet ( Søik) er ble­vet svind­let med ud­byt­teskat for 6,2 mia. kr. Skat har se­ne­re an­meldt for­modet svin­del for yder­li­ge­re 2,9 mia. kr..

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.