Ra­sen­de kun­der

BT - - NYHEDER -

Det på­vir­ker mig da, at der er util­fred­se kun­der. Jeg vid­ste jo godt, at jeg ik­ke vil­le bli­ve mødt af ap­plaus her til aft en

FOR­SO­NINGS­MØ­DE Ras­mus­sen for­sva­re­de pri­stig­nin­ger­ne, der kom­mer til at ram­me man­ge bo­li­ge­je­re som et knyt­næ­ve­slag. Un­der­ligt for­løb » Jeg sy­nes, for­lø­bet har væ­ret un­der­ligt. Det er som om, Nykredit og To­tal­kre­dit kø­rer med en skjult dags­or­den, « si­ger 67- åri­ge In­ger Kehlet, der er kun­de hos Nykredit.

Hun bli­ver bak­ket op af 44- åri­ge Martin Lüt­ken fra Næst­ved. Han kan an­gi­ve­ligt se frem til at skul­le be­ta­le 6.000 kro­ner me­re i bi­drags­sat­ser.

» Op­rin­de­ligt var jeg kun­de hos Nykredit, men de lag­de mit lån over hos To­tal­kre­dit, og det gør nu, at min bi­drags­sats sti­ger. Det er helt uri­me­ligt, « si­ger han.

Tu­sind­vis af bo­li­ge­je­re ra­ser nu over den kon­tro­ver­si­el­le be­slut­ning, og Mi­cha­el Ras­mus­sen, er ble­vet an­sig­tet på kun­der­nes vold­som­me vre­de. På Fa­ce­book er der end­da ble­vet op­ret­tet pro­test­grup­per, hvor kun­der ra­ser over de for­dy­re­de bo­lig­lån. Util­freds­he­den mod Mi­cha­el Ras­mus­sens per­son skyl­des og­så én helt be­stemt ting. Den kon­tro­ver­si­el­le be­slut­ning ram­mer kun­der­ne, mens han fre­der sin egen og de an­dre top­che­fers lø­nind­tæg­ter på he­le 34 mil­li­o­ner om året. Det gør da og­så ind­tryk på Mi­cha­el Ras­mus­sen, når kun­der­ne er util­fred­se, men han fast­hol­der, at de har truff et den helt rig­ti­ge be­slut­ning. Reg­ne­de ik­ke med ros » Det på­vir­ker mig da, at der er util­fred­se kun­der. Jeg vid­ste jo godt, at jeg ik­ke vil­le bli­ve mødt af ap­plaus her til aft en, « for­tæl­ler han.

Mi­cha­el Ras­mus­sen er ik­ke ale­ne om at be­stem­me, hvor­for kun kun­der­ne skal hol­de for, mens di­rek­tions­gan­gen går ram for­bi, ly­der det fra ham.

» Min be­sty­rel­se fast­sæt­ter min løn. Jeg får en god løn, det er­ken­der jeg. Men jeg får in­gen bonu­ser. Jeg får ik­ke løn­stig­nin­ger i den kom­men­de tid, « si­ger Mi­cha­el Ras­mus­sen.

Mi­cha­el Ras­mus­sen be­grun­der de for­hø­je­de bi­drags­sat­ster med, at EU

TORS­DAG 25. FE­BRU­AR 2016 ag­ter at stil­le stør­re krav om ka­pi­tal. Det kræ­ver iføl­ge kon­cer­n­che­fen, at re­al­kre­dit­sel­ska­ber­ne i frem­ti­den skal væ­re bed­re øko­no­misk pol­stret. Iføl­ge Nykredit er for­vent­nin­gen, at pri­ser­ne kom­mer til at sti­ge mest for de lån­ta­ge­re, der har af­drags­frie F1 og F2- lån. EU har dog end­nu ik­ke ved­ta­get reg­ler­ne.

Når du op­ta­ger et re­al­kre­dit­lån be­ta­ler du lø­ben­de et bi­drag – et slags ge­byr – til re­al­kre­di­tin­sti­tut­tet for at ha­ve et lån. Jo stør­re en del af din bo­ligs vær­di di­ne re­al­kre­dit­lån ud­gør, de­sto hø­je­re vil bi­drags­sa­tens ty pisk væ­re.

Kil­de: My­ban­ker. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.