Mil­li­onkon­trakt

An­sat an­meldt for mis­brug af 40.000 kr.

BT - - NYHEDER -

Men det er pri­mært hen­des egen fortje­ne­ste, at hun er nå­et her­til. Hun har ar­bej­det ben­hårdt og me­get må­l­ret­tet En an­sat på tv- sta­tio­nen TV2 er ble­vet po­li­ti­an­meldt for mis­brug af 40.000 kr. Det skri­ver Me­di­aWatch. Mis­bru­get af de be­tro­e­de mid­ler bli­ver af­slø­ret af TV2s be­sty­rel­ses­for­mand Lars Liebst i et svar fra Ven­stres kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­der til En­heds­li­stens me­di­e­ord­fø­rer Sø­ren Søndergaard.

Sø­ren Søndergaard hav­de spe­ci- sig i su­per­liga­en, så kan man og­så træ­ne til det, li­ge­som man kan med fod­bold.

Men det er pri­mært hen­des egen fortje­ne­ste, at hun er nå­et her­til. Hun har ar­bej­det ben­hårdt og me­get må­l­ret­tet, « si­ger Jes­per Thomsen. Vi­cto­ri­as Secret- kon­trakt Den 22- åri­ge kvin­des krop har æn­dret sig en del, si­den hun be­gynd­te som 14- årig, hvor hun var for­hold­vis tynd og uden kur­ver. Det æn­dre­de sig for nog­le år si­den – og den æn­dring er sam­ti­dig en af hem­me­lig­he­der­ne ved den mil­li­onkon­trakt, Skri­ver har få­et i dag.

De fe­mi­ni­ne kur­ver var en ulem­pe, da Jo­sep­hine gik catwalk, for­di man­ge de­sig­ne­re fo­re­træk­ker ma­gre mo­del­ler, næ­sten uden for­mer. Til gen­gæld var kur­ver­ne en for­del hos ’ Vi­cto­ri­as Secret’, der fo­re­træk­ker for­mer bå­de for og bag, når de­res mo­del­ler frem­vi­ser un­der­tøj og swimwear.

» Hun har helt klart for­mer – og det er og­så der, pen­ge­ne sid­der, « smi­ler Jes­per Thomsen.

» Så da krop­pen æn­dre­de sig, røg hun lidt ned af catwal­ken, men fi k så me­re suc­ces på det kom­merci­el­le ka­ta­log­mar­ked. Og det er helt sik­kert én af grun­de­ne til, at hun har få­et den kon­trakt med ’ Vi­cto­ri­as Secret’. Og så skal det og­så li­ge med, at hun træ­ner tre ti­mer hver dag, « si­ger Jes­per Thomsen. fi kt spurgt kul­tur­mi­ni­ste­ren, om en el­ler fl ere le­den­de me­d­ar­bej­de­re hos TV2 hav­de mis­brugt be­tro­e­de mid­ler/ kre­dit­kort.

Det er ik­ke til­fæl­det, frem­går det af sva­ret fra tv- sta­tio­nens be­sty­rel­ses­for­mand, der dog sam­ti­dig op­ly­ser, at:

» I De­loit­tes for­tro­li­ge re­vi­sions­pro­tokol­lat af 25. novem­ber 2015 til TV2s be­sty­rel­se er be­skre­vet to min­dre til­fæl­de af be­svi­gel­ser i 2015 – et til­fæl­de på 40.000kr., som er po­li­ti­an­meldt, samt et til­fæl­de med mis­brug af kre­dit­kort på 10.000kr. «

Iføl­ge Me­di­aWatch øn­sker Sø­ren Søndergaard ik­ke at op­ly­se, hvor­for han spurg­te om even­tu­elt mis­brug af be­tro­e­de mid­ler hos TV2, og tv­sta­tio­nen øn­sker ik­ke at op­ly­se nær­me­re om po­li­ti­an­mel­del­sen ved­rø­ren­de de 40.000 kr.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.