Ja, bil­le­der af ty­ve skal få fl ere bag trem­mer

BT - - DEBATT -

PE­TER KO­FOD

en er­hvervs­ri­si­ko som ty­vek­nægt og ind­brud­styv, at man bli­ver fan­get på et over­våg­nings­ka­me­ra, når man be­går ind­brud og eft er­føl­gen­de bli­ver fun­det af po­li­ti­et og dømt. Der­for me­ner vi og­så, at man skal ha­ve mu­lig­hed for at bru­ge de sam­me over­våg­nings­bil­le­der, som man ind­gi­ver sam­men med en po­li­ti­an­mel­del­se, og de­le dem på de so­ci­a­le me­di­er el­ler på en

Jo fl ere tip hjem­mesi­de. Det skal gi­ve mu­lig­he­den for, at po­li­ti­et mod­ta­ger så man­ge tip

po­li­ti­et som over­ho­ve­det mu­ligt i opkla­rin­gen

mod­ta­ger, af sa­gen. Det tror vi vil høj­ne opkla­rings­pro­cen­ten og til­li­den til po­li­ti­et.

de­sto fl ere Det vil des­u­den væ­re med til at gav­ne trygheden, hvis fl ere ty­vek­næg­te ko­mind­brud­sty ve vil mer bag trem­mer, for det er svært at

bli­ve dømt for­kla­re, at man ik­ke har re­la­tion til et ind­brud, hvis et over­våg­nings­ka­me­ra har fan­get dig i at ta­ge hr. og fru Jen­sens fl adskærm ned fra væg­gen.

DET MÅ VÆ­RE

at det vil spa­re res­sour­cer hos po­li­ti­et. For jo fl ere tip po­li­ti­et mod­ta­ger, de­sto fl ere vil bli­ve dømt. Det skal for­hin­dre, at vi ser det me­get hø­je an­tal ind­brud i Dan­mark i frem­ti­den . Men li­ge nu ri­si­ke­rer man at få en bø­de for at de­le bil­le­der af ind­brud­sty­ve på ek­sem­pel­vis Fa­ce­book. Det er ham­ren­de uret­fær­digt, at sy­ste­met er skru­et så­dan sam­men, at man straff er gan­ske al­min­de­li­ge og fre­de­li­ge men­ne­sker , der har få­et de­res hjem tømt af ky­ni­ske ind­brud­sty­ve.

VI HÅ­BER DES­U­DEN,

op­ga­ve at vur­de­re, om der skal læg­ges et bil­le­de op, hvis po­li­ti­et har brug for off ent­lig­he­dens hjælp. Po­li­ti­et er en myn­dig­hed, og vi er nødt til at hol­de fast i, at be­slut­nin­gen skal lig­ge hos myn­dig­he­der­ne og ik­ke hos pri­vat­per­so­ner. Det er over græn­sen i for­hold til en mas­se af de rets­sik­ker­heds­mæs­si­ge prin­cip­per, som vi el­lers hyl­der. Ek­sem­pel­vis at man er uskyl­dig, indtil an­det er be­vist. Vi har desvær­re set ek­semp­ler på folk, der er ble­vet hængt ud på so­ci­a­le me­di­er uden at væ­re skyl­di­ge, og det kan ha­ve kæm­pe kon­se­kven­ser for dem.

for­hand­lin­ger om po­li­ti­for­li­get, gik vi i SF ind til for­hand­lin­ger­ne med et øn­ske om fl ere res­sour­cer til po­li­ti­et, samt en om­struk­tu­re­ring af hvad po­li­tiets res­sour­cer skul­le bru­ges til. Man må pri­o­ri­te­re po­li­ti­et po­li­tisk, hvis man øn­sker det, og ik­ke of­re vo­res rets­sam­fund ved at op­for­dre til selv­tægt.

DA DER VAR

DET ER PO­LI­TIETS

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.