Idi­o­ti for en mia. skat­te­kro­ner

BT - - DEBATT -

Hvad vil du helst ha­ve? Knap 3.000 nye pæ­da­go­ger i et år, så vi kan få gjort no­get ved den elen­di­ge nor­me­ring i dag­in­sti­tu­tio­ner­ne? El­ler vil du fl yt­te 4.000 stats­li­ge ar­bejds­plad­ser væk fra Kø­ben­havn, selv­om det iføl­ge eks­per­ter og iføl­ge er­fa­rin­ger fra Nor­ge ik­ke vil ha­ve no­gen næv­ne­vær­dig eff ekt på væk­sten i ddkants­dan­mark? Ja, beg­ge de­le ko­ster i hvert fald en mil­li­ard kro­ner. OP­RIN­DE­LIGT SAG­DE RE­GE­RIN­GEN godt nok, at den plan­lag­te ud­fl yt­ning vil­le ko­ste 400 mil­li­o­ner, men i for­gårs måt­te man in­drøm­me, at tal­let nok nær­me­re var en mil­li­ard. Det er nem­lig ik­ke kun fl yt­te­bi­ler og spart­ling af væg­ge, der ko­ster pen­ge. Det er og­så al­le de uover­sku­e­li­ge om­kost­nin­ger, der føl­ger med, når fl er­tal­let af me­d­ar­bej­de­re på en ud­fl yt­tet ar­bejds­plads si­ger de­res job op, for­di de ik­ke vil fl yt­te. Så skal der an­sæt­tes nye folk, som skal læ­res op, og er­fa­rin­ger, ru­ti­ner og vi­den går tabt. I NOR­GE HAR man væ­ret igen­nem øvel­sen, og her var re­sul­ta­tet – ud over de mas­si­ve ud­gift er – at vig­ti­ge sam­funds­op­ga­ver blev svæk­ket, og at ge­vin­sten for de by­er, der fi k de stats­li­ge ar­bejds­plad­ser, var for­svin­den­de lil­le. Det sam­me vil ske i Dan­mark, vur­de­rer dan­ske eks­per­ter. DER­FOR KAN DET sy­nes un­der­ligt, at re­ge­rin­gen al­li­ge­vel in­si­ste­rer på at fl yt­te en lang ræk­ke sty­rel­ser, råd og an­dre off ent­li­ge ar­bejds­plad­ser ud af Kø­ben­havn. Men det er po­li­tik, og po­li­tik er jo un­der­ligt. Alt for oft e hand­ler det me­re om at sen­de de rig­ti­ge sig­na­ler til væl­ger­ne end om at gø­re det rig­ti­ge til gavn for væl­ger­ne. DEN MANG­LEN­DE VÆKST i ud­kants­sdan­mark er no­get, der be­kym­rer man­ge men­ne­sker, og der­for vil re­ge­rin­gen ger­ne vir­ke hand­le­kraf­tig. Den slags gi­ver jo stem­mer. Så be­ty­der det åben­bart knap så me­get, om hand­lin­ger­ne vir­ker. Og det be­ty­der hel­ler ik­ke no­get, om den helt kon­kre­te ud­peg­ning af by­er, der skal fl yt­tes til og fra, på no­gen må­de gi­ver me­ning. FOR EK­SEM­PEL VIL Skat fl yt­te en mas­se me­d­ar­bej­de­re fra Kø­ben­havn til Hor­sens, mens de me­d­ar­bej­de­re, der al­le­re­de bor og ar­bej­der i Hor­sens, skal fl yt­te til Ring­kø­bing.

Ama­lie Lyh­ne, Hvor­for man ik­ke ba­re kun­ne la­de me­d­ar­bej­der­ne i Hor­sens bli­ve, og så fl yt­te kø­ben­hav­ner­ne til Ring­kø­bing, står hen i det uvis­se.

PA­NE­LET Idi­o­ti for en mil­li­ard kro­ner er al­li­ge­vel at træk­ke den for langt – selv for de vir­ke­lig­heds­for­næg­ten­de po­li­ti­ke­re

PÅ SAM­ME MÅ­DE er det uklart, hvad re­ge­rin­gen grund­læg­gen­de me­ner om be­væ­gel­sen fra land til by. ’ Ur­ba­ni­se­rin­gen står ik­ke til at æn­dre’, skrev Mil­jø­mi­ni­ste­ri­et og Kom­mu­ner­nes Lands­for­e­ning i en fæl­les rap­port, der ud­kom i juli sid­ste år. Dan­sker­ne vil bo i de sto­re by­er. Så­dan er det, og det kan nok så man­ge pæ­ne ord og ini­ti­a­ti­ver ik­ke æn­dre på. Kun tre må­ne­der eft er den­ne mar­kan­te mel­ding kom re­ge­rin­gen så med de nye pla­ner om at fl yt­te 4.000 stats­li­ge ar­bejds­plad­ser ud af Kø­ben­havn. DE­MO­KRA­TI IN­DE­BÆ­RER, AT man må ac­cep­te­re et vist mål af idi­o­ti. Og selv­føl­ge­lig er der ik­ke no­gen statsan­sat­te aka­de­mi­ke­re, der dør af at for­la­de Øster­bros man­ge kaff eba­rer til for­del for no­get so­lidt muld un­der fød­der­ne. MEN IDI­O­TI FOR en mil­li­ard kro­ner er al­li­ge­vel at træk­ke den for langt – selv for de vir­ke­lig­heds­for­næg­ten­de po­li­ti­ke­re.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.