På­rø­ren­de: Fol­ke­tin­get blev fejl­in­for­me­ret om skibs­brand

BT - - NYHEDER -

Den nor­ske støt­te­grup­pe eft er Scan­di­navi­an Star har skre­vet et brev til Fol­ke­tin­get, Stats- og Ju­stits­mi­ni­ste­ri­et samt det nor­ske stor­ting.

Her skri­ver de, at be­slut­nin­gen om ik­ke at gen­op­ta­ge den dan­ske eft er­forsk­ning af Scan­di­navi­an Star er sket på et for­kert grund­lag.

» Nu do­ku­men­te­res det, at dan­ske myn­dig­he­der har af­slå­et gen­op­ta­gel­se med en be­grun­del­se, som de­res eg­ne myn­dig­heds­or­ga­ner sam­ti­dig ik­ke men­te var kor­rekt. Bå­de støt­te­grup­pen og Fol­ke­tin­get er der­med fejl­in­for­me­ret.

Dan­ske myn­dig­he­der – ik­ke of­re­ne for ka­ta­stro­fen – må ryd­de op i det, « skri­ver grup­pen for de på­rø­ren­de i bre­vet. Gen­tag­ne ap­pel­ler Støt­te­grup­pen har gen­tag­ne gan­ge ap­pel­le­ret til, at de dan­ske myn­dig­he­der gen­op­ta­ger eft er­forsk­nin­gen af sa­gen.

Det ske­te se­ne­st i 2010, da støt­te­grup­pen var med­vir­ken­de til, at den da­væ­ren­de ju­stits­mi­ni­ster Lars Bar­fo­ed ( K) skrev til Rigs­ad­vo­ka­ten og Sø­fart­s­sty­rel­sen, der skul­le vur­de­re, om en yder­li­ge­re ef­ter­forsk­ning skul­le fi nde sted.

Rigs­ad­vo­ka­ten af­vi­ste en yder­li­ge­re eft er­forsk­ning med be­grun­del­sen:

» Der er ik­ke kom­met nye op­lys­nin­ger frem, som kan fø­re til en an­den vur­de­ring af sa­gen end den, som an­kla­ge­myn­dig­he­den tid­li­ge­re er nå­et frem til. Der er hel­ler ik­ke grund­lag for på­stan­de­ne om, at bran­den skul­le væ­re på­sat som led i for­sik­rings­bed­ra­ge­ri plan­lagt af ski­bets tid­li­ge­re eje­re. « Nye op­lys­nin­ger Men si­den lør­dag har to tid­li­ge­re me­d­ar­bej­de­re fra Sø­fart­s­sty­rel­sen ud­talt, at de me­ner, at be­sæt­nings­med­lem­mer på­sat­te bran­den i 1990, hvor 159 men­ne­sker dø­de.

Der­for me­ner støt­te­grup­pen, at den tid­li­ge­re af­gø­rel­se fra Rigs­ad­vo­ka­ten byg­ger på et ik­ke op­lyst grund­lag, da per­so­ner i Sø­fart­s­sty­rel­sen har lig­get in­de med vig­tig vi­den. De to per­so­ner fra Sø­fart­s­sty­rel­sen er den tid­li­ge­re skibsin­spek­tør og ho­ve­d­un­der­sø­ger af Scan­di­navi­an Star Flem­m­ing Thue Jensen og Knud Skaa­re­berg Erik­sen, der var chef for Sø­fart­s­sty­rel­sens opkla­rings­en­hed .

Norsk po­li­ti genop­tog de­le af eft er­forsk­nin­gen om Scan­di­navi­an Star i 2014, der og­så om­fat­ter de­le af den tid­li­ge­re dan­ske eft er­forsk­ning, der ude­luk­ken­de har dre­jet sig om at ud­re­de ejer­for­hol­det for fær­gen.

Ju­stits­mi­ni­ster Sø­ren Pind ( V) sag­de man­dag, at Dan­mark ik­ke gen­op­ta­ger eft er­forsk­nin­gen, men lover dog, at dan­ske myn­dig­he­der hjæl­per norsk po­li­ti i sa­gen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.