Jour­na­li­stik uden krystal­kug­le

BT - - NAVNE -

Xpress som an­svars­ha­ven­de che­fre­dak­tør.

I 2007 kom han til Dan­marks Ra­dio, og der har han be­skæft iget sig med po­li­tik li­ge si­den. Han be­gynd­te som po­li­tisk ana­ly­ti­ker, vært på val­gaft ener, vært på DR1s po­li­tisk ma­ga­sin ’ Bag Bor­gen’ og nu på pro­gram­met, der har afl øst det, ’ Langt fra Bor­gen’. Des­u­den er han med­vært på sven­ske, bri­ti­ske og ame­ri­kan­ske valg for li­ge at få det prak­ti­ske på plads. Vig­tig de­bat » For mig er po­li­tik et spæn­den­de om­rå­de, og jeg sy­nes og­så, at det bli­ver me­re og me­re vig­tigt i den off ent­li­ge de­bat. Eft er­hån­den som so­ci­a­le plat­for­me har over­ta­get en stor del af den po­li­ti­ske de­bat, bli­ver de gam­le me­di­er – hvor­til man og­så må reg­ne tv – me­re vig­ti­ge, når de­bat­ten ik­ke blot skal hand­le om nog­le, der rå­ber me­re og me­re skin­gert eft er hin­an­den, « si­ger Ask Ro­strup og un­der­stre­ger, at op­ga­ven som po­li­tisk jour­na­list er at fi nde en må­de at gi­ve di­a­lo­gen de bed­ste mu­lig­he­der, så dem, der skal se det i tv, ik­ke får po­li­ti­ker­le­de, for­di folk rå­ber til hin­an­den uden at lyt­te til hin­an­dens ar­gu­men­ter.

Han ser det me­re som sin op­ga­ve at præ­sen­te­re de mu­li­ge for­skel­li­ge sce­na­ri­er i en gi­ven po­li­tisk for­hand­ling end at kom­me med et bud på, hvad det en­der med.

» Jeg tror ik­ke på krystal­kug­lejour­na­li­stik­ken, hvor man skal si­ge, hvad man tror, at det en­der med. Li­ge­som jeg hel­ler ik­ke tror på, at jour­na­li­ster skal gi­ve po­li­ti­ke­re ka­rak­te­rer. Det er ik­ke vo­res op­ga­ve, men væl­ger­nes. I dæk­nin­gen af po­li­tik fi ndes der ik­ke et nøg­ter­nt pa­ra­me­ter, man kan bru­ge, « si­ger Ask Ro­strup. Lø­ber og van­drer På den pri­va­te front bru­ger Ask Ro­strup me­get tid på at lø­be og de se­ne­re år og­så på at van­dre.

Han er gift med sy­geple­jer­ske Dor­te Carl­sen, og de har bør­ne­ne Vil­lads, 16, Es­pen, 21 og Sid­sel, 24, hvoraf kun den yng­ste er hjem­me­bo­en­de.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.