Uøn­sket co­me­ba­ck

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - PER­SO­NA NON GRA­TA

Bjar­ne Ri­is er ud­set til at stå i spid­sen for et nyt cy­kel­hold, som bli­ver fi­nan­si­e­ret med mil­li­o­ner af prins Nas­ser Bin Ha­mad Al Kha­li­fa fra Ba­hrain. I hvert fald, hvis man skal tro, et sta­digt sti­ge­ne an­tal me­di­er, der al­le kon­sta­te­rer det som en kends­ger­ning, in­den Ri­is og den dan­ske rig­mand, tid­li­ge­re Saxo Bank- di­rek­tør Lars Sei­er Chri­sten­sen, i dag præ­sen­te­rer de­res nye fæl­les pro­jekt. Som BT skrev al­le­re­de man­dag, skul­le Ri­is da og­så væ­re mød­tes med Nas­ser Bin Ha­mad Al Kha­li­fa

I top­pen af det hjem­li­ge idræts­hie­rar­ki er til­li­den til Bjar­ne Ri­is dog væk, ef­ter den læn­ge ven­te­de rap­port fra An­ti Do­ping Dan­mark om do­ping i dansk cy­kel­sport si­den 1998 lan­de­de i som­me­ren 2015. Her var en af ho­ved­kon­klu­sio­ner­ne, at man kun­ne ha­ve rejst en do­pings­ag mod Bjar­ne Ri­is, hvis ik­ke op­lys­nin­ger­ne i rap­por­ten om Ri­is’ age­ren som le­der og ejer af cy­kel­hol­det, som den­gang hed Team CSC, var for­æl­de­de.

Den­gang var den dan­ske cy­kel­hold­se­jer iføl­ge rap­por­tens kon­klu­sio­ner vel­vi­den­de om, at fle­re af hans ryt­te­re brug­te do­ping.

» Un­der­sø­gel­ses­grup­pen fin­der, at den blot­te vi­den om re­gel­brud gi­ver en le­der en hand­lepligt, som Bjar­ne Ri­is ik­ke har le­vet op til. Tværtimod har han som mini­mum stil­tien­de ac­cep­te­ret brug af do­ping, hvil­ket ef­ter un­der­sø­gel­ses­grup­pens op­fat­tel­se fal­der ind un­der An­tido­pin­greg­ler­nes for­bud mod med­vir­ken, der bl. a. om­fat­ter at dæk­ke over over­træ­del­ser af An­tido­pin­greg­ler­ne, « ly­der det i rap­por­ten.

På den bag­grund bør Bjar­ne Ri­is ik­ke no­gen­sin­de igen stå i spid­sen for et cy­kel­hold, fast­slår fle­re af de mest magt­ful­de le­de­re i top­pen af den dan­ske sport­s­ver­den. De tre idræts­le­de­re, BT har talt med, er eni­ge om, at Ri­is set i ly­set af sin for­tid har ud­spil­let sin rol­le.

BT har og­så væ­ret i kon­takt med for­man­den for Dan­marks Cyk­le Uni­on, Hen­rik Jess Jensen, men han af­vi­ser at ud­ta­le sig om Bjar­ne Ri­is og hans even­tu­el­le rol­le på et kom­men­de in­ter­na­tio­nalt cy­kel­hold, in­den den kon­kre­te plan for hol­det er ble­vet præ­sen­te­ret.

Den tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter Mi­cha­el Ras­mus­sen, som var et af ho­ved­vid­ner­ne i An­ti Do­ping Dan­mar­krap­por­ten, har hel­ler ik­ke øn­sket at kom­men­te­re Bjar­ne Ri­is og hans for­ven­te­de rol­le i spid­sen for det nye cy­kel­hold.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.