Ri­is blev red­det af åre­ne, der gik

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

HO­TEL D’ANG­LE­TER­RE I Kø­ben­havn er for­ment­lig den mest pas­sen­de ram­me, der kan fi ndes til det pres­se­mø­de, som Lars Sei­er og Bjar­ne Ri­is har byg­get op til i det me­ste af en må­ned. Det fl ug­ter med den au­ra af dyr rød­vin, ele­gan­te ho­tel­ler og pri­va­te fl yve­ma­ski­ner, der har præ­get de kryp­ti­ske lun­ser, som Sei­er over de se­ne­re må­ne­der har dryp­pet ud om de to ven­ners fæl­les pla­ner. Det bli­ver godt at bli­ve klo­ge­re på, hvad de vil, når de for­tæl­ler det i dag 12.30. DET ME­STE HAR væ­ret for­nem­mel­ser og spe­ku­la­tio­ner – blandt an­det her på det se­ne­ste hi­sto­ri­er­ne om, at der ar­bej­des med olie­mil­li­o­ner fra den stin­ken­de ri­ge Nas­ser Bin Ha­mad Al Kha­li­fa, der er søn af Ba­hrains kon­ge. Men alt­så det er mest for­nem­mel­ser. Lars Sei­er har dog her i BT af­slø­ret, at det selv­føl­ge­lig hand­ler om cyk­ling. Han har og­så slå­et fast, at man ik­ke har købt Tin­koff - hol­dets li­cens, og at der ik­ke er umid­del­ba­re pla­ner om det, og at pro­jek­tet er bre­de­re end ba­re cyk­ling.

Det gi­ver med ud­gangs­punkt i de ord mest me­ning for mig, at vi i dag blandt an­det får præ­sen­te­ret om ik­ke et fær­digt pro­jekt for et nyt cy­kel­hold, så i hvert fald en ty­de­lig plan for, hvor­dan Ri­is ven­der til­ba­ge i en cen­tral rol­le på et cy­kel­hold in­den for det næ­ste års tid.

Hvis vi i dag får skit­se­ret Ri­is’ vej til­ba­ge i en le­den­de funk­tion på hø­je­ste ni­veau, for­moder jeg, at det vil ska­be enorm be­gej­string man­ge ste­der i Dan­mark. For man­ge vil det væ­re en til­ba­ge­le­ve­ring af he­le me­nin­gen med at se tre ugers Tour de Fran­ce om som­me­ren. Den me­ning er Bjar­ne Ri­is for man­ge dan­ske­re, tør jeg godt skri­ve som et fak­tum.

Der må ger­ne jub­les, I er vel­kom­ne. Hvis vi i dag får skit­se­ret Ri­is’ vej til­ba­ge i en le­den­de funk­tion på hø­je­ste ni­veau, for­moder jeg, at det vil ska­be enorm be­gej­string man­ge ste­der i Dan­mark JEG KOM­MER IK­KE til at jub­le ube­tin­get med. Jo, jeg kan godt få øje på, at Ri­is som det bul­dren­de loko­mo­tiv i front i åre­vis har be­ri­get dansk cy­kel­sport med et og en ener­gi, og at han vil gø­re det igen.

Men med det an­det øje får jeg sta­dig øje på al den ut­ro­vær­dig­hed, der præ­ge­de Ri­is’ le­der­skab af ik­ke mindst det da­væ­ren­de Team CSC.

Da An­ti Do­ping Dan­mark og Dan­marks Idræts­for­bund i som­mer off ent­lig­gjor­de sin un­der­sø­gel­se af do­ping­bru­gen på Bjar­ne Ri­is’ tid­li­ge­re cy­kel­hold, slog man fast, at Ri­is le­ve­re­de et ge­di­gent le­del­ses­svigt, at han var vi­den­de om do­ping, og at der hav­de væ­ret ma­te­ri­a­le til at rej­se en sag mod ham, hvis ik­ke do­pin­greg­ler­nes for­æl­del­ses­frist hav­de red­det ham.

Ri­is med­gav, at han hav­de svig­tet sit an­svar, men hu­ske­de for­bløff en­de lidt af de me­get kon­kre­te an­kla­ger, der var mod ham.

» Jeg var ik­ke ty­de­lig nok, da jeg i de før­ste år trak græn­sen mel­lem rig­tigt og for­kert. Jeg har i den pe­ri­o­de og­så sagt ting, der kun­ne op­fat­tes, som om det var i or­den at bø­je reg­ler­ne, « sag­de han blandt an­det.

Det var en slags indrømmelse – men kun en lil­le indrømmelse, tror jeg, eft er at ha­ve læst rap­por­tens be­ret­nin­ger og Ty­ler Ha­milt­on og Mi­cha­el Ras­mus­sens bø­ger.

Så Bjar­ne Ri­is skal væ­re glad for den for­æl­del­ses­frist. I USA FÆL­DE­DE en til­sva­ren­de rap­port som be­kendt Lan­ce Arm­strong og Jo­han Bruy­ne­el for om­fat­ten­de og or­ga­ni­se­ret do­ping­brug i en år­ræk­ke. En år­ræk­ke, da Ri­is i øv­rigt med Ivan Bas­so og Ty­ler Ha­milt­on var blandt førsteud­for­drer­ne til net­op Arm­strong.

Cy­kel­spor­ten sav­ner hver­ken Bruy­ne­el el­ler Arm­strong.

In­tet for­hin­drer Bjar­ne Ri­is i at træ­de ind i spor­ten igen. Og det gør han for­ment­lig til stor ju­bel.

Jeg er sta­dig ik­ke over­be­vist om, at spor­ten har sav­net ham. Jeg ser sta­dig mest af alt en mar­kant re­præ­sen­tant for de løg­ne og den ut­ro­vær­dig­hed, der præ­ge­de nog­le af cy­kel­spor­tens mør­ke­ste år, og jeg ser en cy­kel­le­der, der har væ­ret me­re op­ta­get af at be­skyt­te si­ne eg­ne mu­lig­he­der i spor­ten end at jag­te den he­le og ful­de sand­hed.

BTs SPORT­S­CHEF

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.