Vel­lyk­ket de­but

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BT I BAR­CE­LO­NA at hol­de mig i form, men der er al­tid no­get, man kun kan træ­ne ved at kø­re bi­len. Så jeg er fær­dig ef­ter de man­ge om­gan­ge – men ik­ke så fær­dig, som jeg fryg­te­de. Og den­ne her ba­ne er den hår­de­ste for nak­kemus­k­ler­ne i he­le VM- se­ri­en, så jeg er fortrøst­nings­fuld med hen­syn til re­sten af sæ­so­nen. « Hur­ti­ge­re end Mer­ce­des Ke­vin Magnus­sen og Re­nault im­po­ne­re­de med da­gens fjer­de­bed­ste tid, tre se­kun­der lang­som­me­re end Ni­co Hül­ken­berg ( For­ce In­dia), men hur­ti­ge­re end beg­ge de el­lers så over­leg­ne Mer­ce­des- kø­re­re, Ni­co Ros­berg og Lewis Ha­milt­on.

» Bi­len fø­les god og har en fin ba­lan­ce, men det er umu­ligt at si­ge, hvor vi re­elt lig­ger i fel­tet – vi ved jo ik­ke, hvad de an­dre gør med hen­syn til dæk og ben­zin­mæng­de, « un­der­stre­ge­de Magnus­sen.

Der er i år fi­re dæk­ty­per i spil: Su­per Soft, Soft, Me­di­um og Hard.

Su­per Soft er de hur­tig­ste, men hol­der til gen­gæld kun få om­gan­ge. I den an­den en­de af spek­te­ret er Hard de langs­om­ste, men de kan bru­ges over sto­re di­stan­cer.

Ni­co Hül­ken­berg sat­te da­gens i særklas­se bed­ste tid, men var og­så den ene­ste, der brug­te SS- dæk­ke­ne. Magnus­sen sat­te sin tid på det, han selv kald­te ’ brug­te Soft- dæk’, mens ho­ved­par­ten af de øv­ri­ge kø­re­re brug­te det lang­som­me­re Me­di­um­dæk.

» Jeg hå­ber, vi får kørt li­ge så man­ge om­gan­ge tors­dag ( i dag, red.), for det er in­gen hem­me­lig­hed, at vi er bag­ef­ter i for­hold til de fle­ste an­dre team. Der­for skal vi læ­re bi­len at ken­de, kø­re en mas­se ki­lo­me­ter og Jeg hav­de ba­re glæ­det mig så me­get til at kom­me til­ba­ge i en For­mel 1- bil, og det gik godt for­bed­re os skridt for skridt, « sag­de Magnus­sen.

Han fø­ler sig åben­lyst godt til­pas i sit nye team.

» Der er en sam­men­tøm­ret grup­pe me­d­ar­bej­de­re, der har væ­ret her i man­ge år. De ska­ber et godt fun­da­ment, og sam­ti­dig er det ty­de­ligt, at al­le er gla­de og op­ti­mi­sti­ske. Der er og­så me­get at væ­re gla­de for, for det er et kæm­pe boost, at tea­met nu er over­ta­get af Re­nault. « Ny­der den go­de stem­ning » Jeg ny­der den go­de stem­ning og er rent men­talt me­get me­re klar, end da jeg star­te­de hos McLa­ren. Jeg føl­te et me­get stør­re pres hos McLa­ren, « si­ger Magnus­sen.

Det re­du­ce­re­de pres er en del af for­kla­rin­gen på, at Ke­vin Magnus­sen smi­ler me­get me­re nu. Den an­den del kom­mer han selv med:

» Når man har mi­stet no­get og så får det til­ba­ge, bli­ver man ba­re så glad. Så­dan hav­de jeg det med min For­mel 1- kar­ri­e­re. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.