FCM- ju­vel­ens sto­re au­di­tion

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - STJERNEDRØMME

Pio­ne Si­sto vi­ste i før­ste kamp mod Man­che­ster Uni­ted no­get af det ni­veau, sto­re de­le af fod­bold­dan­mark ved, han har, men ik­ke har set så me­get fra ham det se­ne­ste års tid. Da han kør­te for­bi de dy­re for­svars­spil­le­re og spar­ke­de 1- 1- må­let ind, lig­ne­de han igen det stor­ta­lent, som fi k Mor­ten Ol­sen til at sav­le. I vir­va­ret af Man­che­ster Uni­ted- vag­ter, dan­ske jour­na­li­ster og en smuk, men luk­ket, ba­ne på Old Traff ord gjor­de han sig og­så tan­ker da­gen før re­tur­kam­pen.

Det er nu, han skal be­vi­se, at han ik­ke ’ kun’ er en stjer­ne i Su­per­liga­en, men et stor­ta­lent med po­ten­ti­a­le til en ho­ved­rol­le i de stør­ste op­sæt­nin­ger.

» Det er rig­tig vig­tigt at te­ste mig selv. Jeg har sagt man­ge gan­ge før, at jeg ger­ne vil ta­ge et nyt skridt på et tids­punkt. Jeg har haft mu­lig­hed for at prø­ve mig selv af på det ni­veau, jeg for­hå­bent­lig en dag kan kom­me til at spil­le på. I mor­gen ( i aft en, red.) er end­nu en mu­lig­hed for det. Det at få lov at se, hvor man selv står hen­ne, gi­ver et godt bil­le­de af, hvad man mang­ler, og hvad det kræ­ver for må­ske en dag at stå på den an­den si­de, « si­ger Pio­ne Si­sto.

Han er vant til at væ­re den mest eft er­trag­te­de mand, når jour­na­li­ster­ne har spørgs­mål. Så­dan var det og­så på Man­che­ster Uni­teds iskol­de hjem­me­ba­ne i går. Den barn­li­ge glæ­de ved at skul­le ind at træ­ne på en ba­ne, der står vel­ple­jet som en golf- gre­en, var til at få øje på.

Dér stod knæg­ten med de syds­u­da­ne­si­ske rød­der. På vej ind på ’ Drøm­me­n­es Te­a­ter’.

» Jeg ved godt, at det kan gå stærkt, men hav­de du spurgt mig for tre år si­den, hav­de jeg ik­ke tro­et, at jeg skul­le stå her i dag, « si­ger Si­sto.

Selv om det fod­bold­ga­le ho­ved har væ­ret fyldt med drøm­me, hav­de han alt­så ik­ke reg­net med, at de al­le­re­de skul­le op­fyl­des. Og hvad sker der så? Så vil man ha­ve me­re, og det gæl­der og­så for Pio­ne Si­sto, der li­ge­som si­ne hold­kam­me­ra­ter tror på, at de kan slå Man­che­ster Uni­ted ud.

» Jeg sy­nes, vi be­vi­ste over for os selv, at vi godt kan ta­ge det her skridt, selv om det er et rig­tig godt hold. «

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.