FCM og de hem­me

De bol død kte Di­re te irek Ind bol de død læg Ind se kas øjs rkt væ s rup Tho s Jes

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - THORUPS VÆRK­TØJSKAS­SE

Hvis David skal slå Go­li­at, skal han ik­ke gø­re det med de sam­me vå­ben. Så­dan ly­der før­ste og vig­tig­ste stro­fe af den hitsang, FCM- for­mand Ras­mus An­ker­sen tur­ne­rer Eu­ro­pa rundt med sam­men med sit midtjy­ske band. De har få­et ros for lidt af hvert i FC Midtjyl­land. Det be­gynd­te med at væ­re hi­sto­ri­en om den sta­ti­sti­ske til­gang til fod­bol­den med ejer Mat­t­hew Ben­hams sta­ti­stik­fi rma Smar­tOd­ds i ryg­gen. Der­eft er hand­le­de det om spe­ci­al­træ­ne­re, der hver uge træ­ne­de spil­ler­ne i ek­sem­pel­vis at ram­me bol­den helt rig­tigt el­ler ka­ste langt. Nu er det død­bol­de i kølvan­det på sid­ste års tour de for­ce i, hvor­dan man ud­fø­rer den del af spil­let.

FC Midtjyl­land er Mat­t­hew Ben­hams og Ras­mus An­ker­sens le­ge­plads. Her te­ster de idéer­ne, for­di dan­sker­ne er langt me­re mod­ta­ge­li­ge over for nytænk­ning end bri­ter­ne. Og i aft en skal de te­ste nog­le af idéer­ne på en af de stør­ste sce­ner. ’ Drøm­me­n­es Te­a­ter’ i Man­che­ster, hvor 2- 1- sej­ren fra det før­ste op­gør skal hol­des.

STA­TI­STIK FC MIDTJYL­LANDS DØDBOLDSTATISTIK: SID­STE SÆ­SON ( 33 su­per­liga­kam­pe) HJØR­NE­S­PARK: 9 mål DI­REK­TE FRIS­PARK: 6 mål FRISPARKSOPLÆG: 5 mål

DEN­NE SÆ­SON HJØR­NE­S­PARK : DI­REK­TE FRIS­PARK : FRISPARKSOPLÆG :

TORS­DAG 25. FE­BRU­AR 2016

( 17 su­per­liga­kam­pe) 1 mål 2 0 Kil­de: fod­bol­densABC. dk

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.