ORM’ I FRI­TI­DEN

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - For­å­rets pro­fi l De­butan­ten Nøg­le­kam­pen

TTOORRSSDDAAGG 2 25.5 F. EFBERBURAURA 2R0 126016

Søn­dag 21. fe­bru­ar

Man­dag 22. fe­bru­ar

Tirs­dag 23. fe­bru­ar

Alt an­det end

I går

I dag

Ni­co­laj Thomsen

Chri­sti­an Bas­sog­og

FCK – AaB 13. marts

I mor­gen

BT tæl­ler ned til Superliga- start i de sid­ste 12 da­ge op til for­år­spre­mi­e­ren 26. fe­bru­ar. Her sæt­ter vi fo­kus på en ho­ved­per­son i hver klub med spørgs­mål, der hand­ler om ’ alt an­det end 4- 4- 2’. Det hav­de væ­ret op­lagt at pe­ge på Spal­vis som Su­per­liga­ens top­sco­rer, men Ni­co­laj Thomsen bli­ver blot bed­re og bed­re. Den al­si­di­ge midt­ba­ne­spil­ler er det kre­a­ti­ve om­drej­nings­punkt på AaB- hol­det, og han hol­der der­for til dels nøg­len til nord­jysk suc­ces. Me­get ty der på, at AaB kom­mer til at gi­ve man­ge chan­cer væk i for­å­ret – så der skal na­tur­lig­vis ska­bes end­nu fl ere den an­den vej. Det er Thomsen mand for. AaBs sport­s­di­rek­tør, Al­lan Gaar­de, var ik­ke glad for at hi­ve pen­ge op af pun­gen i vin­te­r­ens trans­fer­vin­due. Fak­tisk blev der ik­ke ind­købt en ene­ste spil­ler . Al­li­ge­vel kan de nord­jy­ske fans mu­lig­vis se frem til en in­ter­es­sant de­butant. Chri­sti­an Bas­sog­og fi k i eft er­å­ret kun spil­le­tid i po­kal­tur­ne­rin­gen, men i lø­bet af vin­te­r­en har den ta­lent­ful­de, 20- åri­ge ca­mero­u­ner spil­let sig nær­me­re hol­det og skift et po­si­tion til an­gri­ber. Skal AaB væ­re med i mester­skabs­kam­pen til det sid­ste, må nord­jy­der­ne ik­ke la­de FC Kø­ben­havn slip­pe væk i for­å­rets begyndelse. For at und­gå dét skal kam­pen i Par­ken i mid­ten af marts helst ik­ke ta­bes. I eft er­å­ret løb AaB ind i en lil­le øre­tæ­ve i ho­ved­sta­den. Det må ik­ke ske igen. AaB har et hav af nøg­le­kam­pe, men op­gø­ret mod FCK er med sik­ker­hed én af dem.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.