Vil hel­le­re sove end spi­se

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - OP­MUN­TREN­DE

sen­gen og gå 25 me­ter på ho­spi­tals­gan­gen. Han kan selv sid­de i so­fa­en og bør­ste tæn­der. I dag ( i går, red.) har han væ­ret træt og me­get på­vir­ket. Han sover me­get, og han sover me­re, end læ­ger­ne sy­nes, godt er. Men det er vist me­get nor­malt i hans til­stand, « sag­de Mat­hi­as Boe. Kæk­ke be­mærk­nin­ger Ba­re for­di man er ble­vet ope­re­ret i hjer­nen, be­ty­der det ik­ke nød­ven­dig­vis, at den ’ dår­li­ge’ hu­mor går tabt. I hvert fald ik­ke i Car­sten Mo­gen­sens til­fæl­de.

» Hjer­nen fun­ge­rer gan­ske fint - han luk­ker lort ud he­le ti­den i si­ne våg­ne ti­mer og joker, og det er ty­pisk ham, « sag­de Mat­hi­as Boe, in­den han gav et ek­sem­pel på en af de man­ge kæk­ke be­mærk­nin­ger, der er kom­met fra sygesengen.

» Finn ( sport­s­chef i Bad­min­ton Dan­mark, Finn Trærup- Han­sen, red.) sag­de på et tids­punkt til ham: ’ Nu skal du hø­re da­gens plan. Du skal spi­se, du skal drik­ke, og du skal lidt op’. Det sva­re­de Car­sten ik­ke på. Så spurg­te Finn ham, om han kun­ne gen­ta­ge, hvad der li­ge var ble­vet sagt. Så sva­re­de Car­sten: ’ Ja, jeg skal IK­KE spi­se, jeg skal IK­KE drik­ke, og jeg skal sove alt det, som jeg over­ho­ve­det kan’. «

Mat­hi­as Boe lag­de dog ik­ke skjul på, at for­lø­bet selv­føl­ge­lig har væ­ret hårdt for Car­sten Mo­gen­sen og al­le im­pli­ce­re­de. Al­voren gik op for Mat­hi­as Boe, da Car­sten Mo­gen­sen ban­ke­de på hans væ­rel­ses­dør - de bo­e­de på en­kelt­væ­rel­ser i Rusland. Hjer­nen fun­ge­rer gan­ske fint - han luk­ker lort ud he­le ti­den i si­ne våg­ne ti­mer og joker, og det er ty­pisk ham

Til at be­gyn­de med tro­e­de Mat­hi­as Boe fak­tisk, at Car­sten Mo­gen­sen la­ve­de sjov, da han snøv­len­de vak­le­de ind på double­mak­ke­rens væ­rel­set, som om han var spa­stisk lam­met. Mo­gen­sens an­sigt hang dog i den ene si­de. Og så gik al­voren op for Mat­hi­as Boe, der hur­tigt fik kon­tak­tet lands­hol­dets fy­si­o­te­ra­pe­ut, som ik­ke skul­le bru­ge man­ge na­no­se­kun­der på at sen­de Boe i receptionen for at til­kal­de en am­bu­lan­ce.

Da­gen ef­ter ind­læg­gel­sen ope­re­re­de læ­ger­ne Car­sten Mo­gen­sen i hjer­nen, og si­den er han grad­vist kom­met til sig selv. Der er ud­sigt til, at han kom­mer hjem til Dan­mark igen, men det er end­nu for tidligt at si­ge hvor­når, for­tal­te Mat­hi­as Boe ved mø­det med de dan­ske jour­na­li­ster. OL kan glip­pe Og der er og­så et an­det spørgs­mål, som træn­ger sig på, for kom­mer Car­sten Mo­gen­sen til at kun­ne spil­le bad­min­ton på eli­te­ni­veau igen? De fær­re­ste over­le­ven­de, som bli­ver ramt af en an­euris­me, le­ver vi­de­re uden ska­van­ker. Det er Mat­hi­as Boe - og Car­sten Mo­gen­sen - ud­mær­ket klar over.

» Jeg er helt sik­ker på, at han nok skal bli­ve frisk, men om han kan dyr­ke eli­tei­dræt igen, ved jeg ik­ke. Det er for tidligt at si­ge no­get om. Hans bad­min­ton be­ty­der alt for ham, og jeg tror, det rum­ste­rer me­get in­de i ho­ve­d­et på ham, hvad der skal ske med kar­ri­e­ren. I før­ste om­gang øn­sker jeg ba­re, han kom­mer til­ba­ge til et nor­malt liv igen, men jeg hå­ber selv­føl­ge­lig og­så, at vi om et par må­ne­der kan sam­le trå­de­ne op, « sag­de Mat­hi­as Boe, der er ret af­kla­ret med, at del­ta­gel­sen til le­ge­ne i Rio de Ja­ni­ero kan glip­pe.

» En af os kun­ne jo væ­re ble­vet ska­det el­ler ha­ve få­et en hals­be­tæn­del­se da­gen før, og vi har en mas­se go­de min­der fra vo­res kar­ri­e­re. «

Et af de min­der er uden tvivl den sølv­me­dal­je, som Mat­hi­as Boe og Car­sten Mo­gen­sen vandt ved OL i 2012.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.