Et kram og en kold skul­der

De Kon­ser­va­ti­ve vil ik­ke sid­de til bords med Eva Kjer Han­sen på Ma­ri­en­borg

BT - - NYHEDER - An­dreas Karker | karker@ bt. dk Sø­ren Mor­ten­sen | smo@ bt. dk

Eva Kjer Han­sen fi k bå­de kram og en kold skul­der i går, mens land­brugs­pak­ken blev ved­ta­get, og rød blok frem­sat­te et mi­stil­lids­vo­tum til hen­de, som De Kon­ser­va­ti­ve vil stem­me for.

Der var pro­ble­mer med bordplanen i stats­mi­ni­ster­bo­li­gen Ma­ri­en­borg i aft es. De Kon­ser­va­ti­ve næg­te­de sim­pelt­hen at sid­de til bords med Eva Kjer Han­sen.

De be­trag­ter hen­de ik­ke læn­ge­re som mi­ni­ster, eft er at der er et fl er­tal imod hen­de.

De kun­ne dog godt ac­cep­te­re, at hun sad i et si­de­lo­ka­le og kun­ne hjæl­pe Lars Løk­ke, mens der blev for­hand­let om en til­lægs­pak­ke.

Løk­ke bak­ker fort­sat 100 pct. op om mi­ni­ste­ren, og der­med fort­sæt­ter det højspænd­te dra­ma, der kan ko­ste re­ge­rin­gen li­vet el­ler Eva Kjer Han­sen mi­ni­ster­po­sten.

Kram­mer af Claus

Ved ti- ti­den i går for­mid­dags fi k hun en kram­mer af fi nans­mi­ni­ster Claus Hjort Fre­de­rik­sen. De to hav­de li­ge haft en al­vor­lig snak, der så mun­de­de ud i en fø­lel­ses­la­det om­fav­nel­se, der bå­de sig­na­le­rer støt­te fra Ven­stre- le­del­sen til den ud­sat­te mi­ni­ster, samt et tak for kam­pen til Eva Kjer Han­sen, der har væ­ret igen­nem nog­le ek­stremt hår­de døgn. No­gen­lun­de sam­ti­dig fastslog Lars Løk­ke igen, at han har fuld til­lid til sin mi­ni­ster.

» Det mang­le­de ba­re. Hun har stå­et i spid­sen for at gen­nem­fø­re den po­li­tik, som ik­ke ba­re Ven­stre, men al­le blå par­ti­er gik til valg på. Der er frem­lagt al­le re­le­van­te op­lys­nin­ger til Fol­ke­tin­get, « sag­de Lars Løk­ke Ras­mus­sen til Ritzau.

Han si­ger, at et valg er me­re sand­syn­ligt end en mi­ni­ster­fy­ring.

» Jeg ken­der ud­mær­ket po­si­tio­ner­ne. Får det mig til at af­ske­di­ge min mi­ni­ster? Nej, det gør det ik­ke. Det an­det, lidt me­re sand­syn­li­ge ud­fald er at ud­skri­ve et fol­ke­tings­valg, « lød det kamp­be­redt fra Løk­ke.

De Kon­ser­va­ti­ve er og­så kamp­be­redt. Kil­der i par­ti­et si­ger, at man er klar til valg, men de tror ik­ke, det kom­mer der­til. Løk­ke har for me­get at mi­ste ved et valg, ly­der ana­ly­sen.

Klin­ke skå­re­ne

Top­folk i an­dre par­ti­er vur­de­rer, at der ik­ke bli­ver valg, for­di De Kon­ser­va­ti­ve slu­ger den ek­stra­pak­ke med nye grøn­ne til­tag, som skal for­hand­les på plads de kom­men­de da­ge, og indstil­ler be­skyd­nin­gen af mi­ni­ste­ren.

En tred­je mu­lig­hed er, at Eva Kjer Han­sen i lø­bet af de kom­men­de da­ge selv væl­ger at træk­ke sig for at red­de Lars Løk­ke ud af det hjør­ne, han har ma­let sig op i. Det vrim­ler med gis- nin­ger på Chri­sti­ans­borg, men det er me­get svært at vur­de­re, hvor­dan det en­der.

Selv om det er til­lægs­pak­ken, der for­hand­les, hand­ler mø­de­r­ne med Lars Løk­ke på Ma­ri­en­borg i høj grad og­så om at klin­ke skå­re­ne i blå blok.

DF- for­mand Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl hav­de ik­ke set no­get pro­blem i, at Eva Kjer Han­sen sad med ved bor­det.

» Hvert par­ti - og der­med og­så re­ge­rin­gen - stil­ler jo op med dem, man vil. Det er na­tur­ligt, at mi­ni­ste­ren på om­rå­det del­ta­ger, « sag­de Kri­sti­an Thu­le­sen Da­hl til TV2 News.

Det er al­drig tid­li­ge­re i Fol­ke­tin­gets hi­sto­rie sket, at en mi­ni­ster væl­ger at bli­ve på po­sten og ven­te på, at fl er­tal­let gen­nem­går den for­mel­le pro­ce­du­re med at ind­kal­de til en ha­ste­fo­re­spørgsel, så der kan stem­mes i sa­len.

FO­TO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE

Eva Kjer Han­sen i Fol­ke­tings­sa­len i går, hvor hun fik en kram­mer fra Claus Hjort Fre­de­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.