Pa­pe bak­ker ik­ke

BT - - NYHEDER -

HØJSPÆNDT

I Vi­borg, hvor Pa­pe har væ­ret en po­pu­lær og vel­lidt borg­me­ster, er der in­gen tvivl i sin­det om, at Lars Løk­ke Ras­mus­sen for­reg­ner sig, hvis han tror, han kan skræm­me Sø­ren Pa­pe til at træk­ke mi­stil­li­den til Eva Kjer Han­sen. Ty­pen, der hol­der fast » Sø­ren er et or­dent­ligt men­ne­ske, og han er ty­pen, der hol­der fast. Hvis man skal sæt­te en be­teg­nel­se på ham som per­son og på, hvad der be­ty­der no­get for ham, så er ’ til­lid’ det før­ste ord, der duk­ker op. Hans tå­l­mo­dig­hed er lang, så læn­ge der by­des ind med no­get kon­struk­tivt, « si­ger han.

» Men når man svig­ter til­li­den ved at spil­le med for­dæk­te kort og går bag hans ryg, som det er sket her, så er tå­l­mo­dig­he­den hur­tigt slut, og nok er nok, « si­ger Tor­sten Ni­el­sen, K- borg­me­ster i Vi­borg, som bak­ker sin par­ti­for­mand 100 pct. op. Han til­fø­jer:

» Eva Kjer har jo få­et så man­ge chan­cer for at ret­te de fejl, der er. Men det vil hun ik­ke. Hun ta­ler fort­sat mod bed­re vi­den­de og som om, in­tet er sket. Og nu er bæ­ge­ret lø­bet over. Sø­ren Pa­pe har ud­trykt mi­stil­lid, og det træk­ker han ik­ke til­ba­ge. I den her si­tu­a­tion har han ik­ke no­get bak­gear. «

Per Møl­ler Jensen, vi­ce­borg­me­ster, kul­tur­ud­valgs­for­mand og med­lem af by­rå­det i Vi­borg si­den 1993 for So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, er enig. Pa­pe må gå li­nen ud » Når Sø­ren Pa­pe og De Kon­ser­va­ti­ve er gå­et så langt og har sagt og holdt på A, må de selv­føl­ge­lig og­så si­ge B. Det kan ik­ke væ­re an­der­le­des. Sø­ren er en dyg­tig og kom­pe­tent for­hand­ler, som og­så har tem­pe­ra­ment. Nog­le gan­ge kan tem­pe­ra­men­tet jo få det til at lø­be af med én, så man si­ger no­get, man må­ske ik­ke skul­le ha­ve sagt, men det er nu ik­ke det ind­tryk, jeg har af det her for­løb. Sø­ren har den hold­ning, at når der er ud­trykt mi­stil­lid, så er det ik­ke ba­re no­get, der har æn­dret sig om en uge. Det vil og­så væ­re utro­vær­digt. Så som jeg ken­der ham, vil han stå fast på det her. Det har jeg respekt for, « si­ger Per Møl­ler Jensen.

En tred­je by­rå­dspo­li­ti­ker i Vi­borg, De Kon­ser­va­ti­ves grup­pe­for­mand Sti­ne Dam­borg, er enig i de to kol­le­gers syns­punk­ter:

» Sø­ren vakler ik­ke, når no­get er van­ske­ligt, el­ler han mø­der mod­vind. Jeg tror net­op, at det er det ka­rak­ter­træk, der gjor­de ham så po­pu­lær som borg­me­ster i Vi­borg. Folk vid­ste, hvor de hav­de ham. Han er et me­get or­dent­ligt men­ne­ske, og det er den­ne or­dent­lig­hed, der dri­ver ham – ik­ke mindst i sa­gen om Eva Kjer Han­sen. Så jeg er sik­ker på, at Lars Løk­ke ik­ke får held med at ta­le ham fra mi­stil­li­den til mi­ni­ste­ren, selv om det må­ske be­ty­der, at der kom­mer valg, « si­ger hun.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.