Smug­le­de skild­pad­der i buk­ser

BT - - NYHEDER -

Tol­de­re mel­lem USA og Ca­na­da har stop­pet en mand, som for­søg­te at smug­le 40 skild­pad­der til Ca­na­da i si­ne buk­ser. Smug­le­ri­et ko­ster ham seks straf­fe: Be­tin­get fængsel, bø­de, sam­fund­stje­ne­ste, for­bud og to på­bud.

Den dy­re­ste er straf­fen til man­den fra On­ta­rio er en bø­de­straf på 17.390 dan­ske kro­ner. Der­til kom­mer en be­tin­get dom på to års fængsel.

Iføl­ge lo­ka­la­vi­sen Ni­a­ga­ra Falls Re­view har man­den og­så få­et for­bud mod at eje skild­pad­der i 10 år, og han skal ud­fø­re 50 ti­mers sam­fund­stje­ne­ste. Des­u­den skal Dong Yan ori­en­te­re mil­jøsty­rel­sen i Ca­na­da, syv da­ge før han even­tu­elt rej­ser ud af lan­det.

Og som sid­ste del af straf­fen skal han skri­ve en ar­ti­kel om sin op­le­vel­se med at bli­ve straf­fet.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.